Jaarrekening

Balans en de toelichting

Bedragen * € 1.000,-

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

808

782

2

Materiële vaste activa

72.538

70.571

Investeringen met een economisch nut

57.965

55.178

Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

8.143

7.591

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

6.430

7.802

3

Financiële vaste activa

9.267

10.221

Totaal vaste activa

82.613

81.574

Vlottende activa

4

Voorraden

5.819

3.356

5

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

19.239

15.106

6

Liquide middelen

511

455

7

Overlopende activa

5.423

5.572

Totaal vlottende activa

30.992

24.489

""

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2021

Vaste passiva

8

Eigen vermogen

42.234

39.815

Algemene reserve

23.945

17.667

Bestemmingsreserves

16.537

16.822

Reserve grondexploitatie

1.858

1.894

Resultaat na bestemmingen

-106

3.432

9

Voorzieningen

22.000

23.361

10

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

21.359

26.326

Totaal vaste passiva

85.593

89.502

Vlottende passiva

11

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

14.905

6.164

12

Overlopende passiva

13.107

10.397

Totaal vlottende passiva

28.012

16.561

Gewaarborgde geldleningen

74.894

81.558

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41