Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van investeringen met een economisch nut.

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2020

Investe-
ringen

Desinves-teringen

Bijdragen
van derden

Afschrij-
vingen

Boekwaarde
31-12-2021

Gronden in erfpacht

30

-

-

-

-

30

Gronden en terreinen

14.680

141

-122

-24

-437

14.238

Bedrijfsgebouwen

8.223

131

-202

-

-419

7.733

Schoolgebouwen

12.048

1

-

-

-693

11.356

Overige bouwwerken

20.003

-

-479

-

-748

18.776

Vervoermiddelen

128

-

-

-

-36

92

Machines, apparaten en installaties

2.561

574

-

-

-446

2.689

Overige materiële vaste activa

292

17

-

-20

-25

264

Totaal

57.965

864

-803

-44

-2.804

55.178

Gronden en terreinen
We investeren in de aanleg en renovatie van diverse kunstgrasvelden in onze gemeente. Van het Rijk hebben we bijdragen ontvangen middels de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) ter vervanging van het recht op btw-aftrek.
De desinvesteringen worden met name veroorzaakt door de verkoop van het oude stadhuis.

Bedrijfsgebouwen
De investeringen betreffen de verbouwing in de zuidtoren van het gemeentehuis.
De desinvesteringen worden veroorzaakt door de verkoop van het oude stadhuis.

Overige bouwwerken
De desinvesteringen betreffen de afboeking van de reeds gedane investeringen voor het dorpshuis te Abbekerk en de nieuwbouw van zwembad De Zeehoek.

Machines, apparaten en installaties
De investeringen betroffen:

  • de kosten van Huis van Medemblik ICT € 265.000;
  • de aanschaf van materieel buitendienst € 155.000;
  • de kosten van aanschaf en vervanging van ICT € 60.000;
  • de aanschaf van meubilair gemeentehuis € 47.000;
  • de kosten van verduurzaming gemeentehuis € 21.000.

Overige materiële vaste activa
We investeerden in de vervanging van diverse speeltoestellen. Van Stichting Dorpsraad Wervershoof hebben we hiervoor een bijdrage ontvangen.

De belangrijkste kredieten met een economisch nut zijn:

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar
krediet

Werkelijk
besteed
2021

Cumulatief
besteed
31-12-2021

Kunstgrasveld Medemblik

985

41

767

Bijdrage derden

-172

-9

-134

Inrichting Gemeentehuis

750

47

47

Huis van Medemblik ICT

588

265

529

Verduurzaming gemeentehuis

415

21

411

Onderhoud Oosterbegraafplaats Andijk

335

3

15

Materieel buitendienst

300

155

233

Kunstgrasveld Spartanen

310

21

286

Bijdrage derden

-54

-5

-50

Vervanging toestellen speelplaatsen

232

-3

239

ICMT - verbouwing zuidtoren 10 jaar

181

114

114

ICMT - verbouwing zuidtoren 5 jaar

24

16

16

ICT 2016 (ontwikkelingen Rijk)

70

4

36

Prev. Verspreid. Rubergranulaat

60

51

51

Vervanging ICT 2021

50

46

46

Mig server tbv APP, BAG, BGT

50

11

11

Koppelingen voor Squit

50

6

28

Uitbreiden applicatie Burgerzaken

30

5

5

ICMT hardware

16

14

14

Totaal

4.220

803

2.664

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2020

Investe-
ringen

Desinves-teringen

Bijdragen
van derden

Afschrij-
vingen

Boekwaarde
31-12-2021

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

8.143

189

-

-

-741

7.591

Totaal

8.143

189

-

-

-741

7.591

In het bedrag van afschrijvingen van € 741.000 is begrepen de investeringskosten riolering van € 189.000. Ons beleid staat deze extra afschrijving toe.

Het belangrijkste krediet met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is:

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar
krediet

Werkelijk
besteed
2021

Cumulatief
besteed
31-12-2021

Vervanging rioleringen

7.506

189

928

Totaal

7.506

189

928

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2020

Investe-
ringen

Desinves-teringen

Bijdragen
van derden

Afschrij-
vingen

Boekwaarde
31-12-2021

Investeringen tot 1-1-2017

1.464

-

-

-

-

1.464

Investeringen vanaf 1-1-2017

4.966

1.594

-

-

-222

6.338

Totaal

6.430

1.594

-

-

-222

7.802

De belangrijkste kredieten van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn:

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar
krediet

Werkelijk
besteed
2021

Cumulatief
besteed
31-12-2021

Parkeren Medemblik

2.500

71

645

Uitbreiden 30 km zone Kleingauw

1.370

17

17

Bijdrage derden

-548

-

-

Reconstructie Ganker Nibbixwoud

750

51

141

Herinrichting dr. De Vriesstaat Benningbroek

721

72

711

Duurzame vervanging OV-verlichting

710

10

636

Herinrichting Simon Koopmanstraat

630

30

61

Renovatie Westerhavensluis

620

375

375

Vervanging essen

500

53

181

Reconstructie Balkweiterhoek Zwaagdijk

450

188

222

Reconstructie Zoutman

600

17

27

Bijdrage derden

-240

-

-

Vervanging beschoeiing

240

226

226

Vervanging damwand Bakkerstraat

190

7

17

Verbeteren/veilig kruising

300

170

177

Bijdrage derden

-120

-

-

Oeverbescherming

150

53

143

Parkeervoorziening Centrum Medemblik

150

45

48

Vervanging damwand Brakesloot

140

53

63

Reconstructie Gedempt Achterom

100

22

34

Beheer Kunstwerken (bruggen en duikers)

60

58

58

Rotonde Hoorseweg-Oosteinderweg

50

40

40

Ontsluiting winkelcentrum Zwaagdijk

35

33

45

Totaal

9.358

1.591

3.867

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41