Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten en structurele reservemutaties

Hieronder vindt u het overzicht van incidentele baten en lasten van deze jaarrekening.

Bedragen * € 1.000,-

Lasten

Baten

Toelichting

Programma 1

Westlands model

-113

Met de inzichten uit het Westlands model konden we beter sturen op de benodigde huisvesting van de buitenlandse werknemers en konden we beter handhavend optreden.

Project anders waarderen

-167

Vanaf 2022 moet de gemeente de WOZ-waarde van panden op een andere wijze bepalen, in plaats van op inhoud (m3) op oppervlakte (m2).

Organisatie

-43

Het digitaliseren van de bouwvergunningen van onze voormalige gemeenten ten behoeve van overbrenging Westfries Archief en het realiseren van een onboarding app.

Corona (incl Lentenota)

-1.249

We maakten kosten als gevolg van de coronapandemie. Dit betrof onder meer de inhuur van personeel, maar ook de ondersteuning van maatschappelijke instellingen.

Corona noodfonds

-176

Het in 2020 ingestelde corona noodfonds werd in 2021 doorgezet.

Implementatie BIO

-21

Vanaf 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) verplicht. Daarmee wordt voor de hele overheid een standaard gehanteerd voor informatiebeveiliging. De implementatie van de BIO bestaat uit technische en organisatorische werkzaamheden. Voor het doorvoeren van organisatorische veranderingen was de bestaande capaciteit te beperkt, daarom huurden we capaciteit in.

Migratie naar cloudomgeving van zaak- en archiveringssysteem

-23

Met DeSom is regionaal beleid vastgesteld dat we applicaties aanbieden vanuit een cloudomgeving.
Gevolg van dit beleid was dat:
- we het zaak- en archiveringssysteem verhuisden naar een cloudomgeving.
- we een nieuwe voorziening nodig hadden voor het flexibel leggen van alle koppelingen van dit systeem met de overige systemen.

Project rechtmatigheid

-6

We startten een project om de rechtmatigheids- verantwoording van het college aan de raad te verstrekken. De implementatie was ondersteund door externe expertise.

Vervanging taxatiepakket belastingen

-58

We moesten in het eerste half jaar van 2021 een nieuw taxatiepakket aanbesteden en implementeren. We hadden incidentele projectkosten voor aanbesteding, opleiding, implementatie en inrichting.

Bestuurskracht

-51

De gemeenteraad droeg het college op om onderzoek te doen naar de verwachtingen van inwoners en organisaties over wat zij nu en in de toekomst verwachten van hun gemeente. Daarbij is ook besloten om onderzoek te doen naar de vraag wat er nodig is om een bestuurskrachtige gemeente te blijven.

Voormalige gemeentehuis Medemblik

-230

We verkochten het voormalige gemeentehuis in Medemblik.

Thuiswerkvergoeding

-52

We stelden aan ons personeel een tegemoetkoming beschikbaar voor de kosten van het thuiswerken tijdens de coronapandemie in 2020.

Bestemming jaarresultaat 2020 DeSom

100

In de jaarrekening 2020 van DeSom werd een positief resultaat gerapporteerd. Een deel hiervan is uitgekeerd aan de deelnemers in deze gemeenschappelijke regeling.

Crisisadviesteam Programmabegroting 2022

-22

De grote financiële opgave om te komen tot een sluitende Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vroeg om rigoureuze keuzes en een crisisaanpak. Op 13 juli 2021 stelde het college een crisisadviesteam in.

Vennootschapsbelasting 2020

-312

De (voorlopige) aangiften Vennootschapsbelasting 2020 en 2021.

Programma 2

Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs

-96

We begeleidden en onderzochten de huisvestingsvraagstukken en opdrachten voor onderwijs in de gemeente.

Sociaal domein

-79

We investeerden in het gezondheidsbeleid in de gemeente.

Organisatie

-36

We werkten aan een doorontwikkeling van de software in het sociaal domein.

Bijdrage cultuur

-30

Bij de vaststelling van de begroting zijn er specifieke middelen voor cultuur beschikbaar gesteld.

Groot onderhoud sportvelden

-215

We voerden groot onderhoud uit aan de sportvelden van Spartanen (handbal) en Opperdoes (voetbal).

Project SD in balans

-175

We startten met het project sociaal domein in balans. Hiervoor maakten we kosten voor projectbegeleiding en capaciteit voor de projectgroep.

Inburgering nieuwkomers

-2

De implementatie van de nieuwe Wet inburgering loopt over de jaren heen. We gaven de ontvangen middelen van het rijk uit aan de implementatie.

Lange Termijn Accommodatiebeleid

-42

We gingen verder met het opstellen van lange termijn accommodatiebeleid. Dit project is in 2020 gestart.

MFA de Muiter

-76

We zijn in 2020 gestart met de verbouwing van de Muiter. Dit project rondden we in 2021 af.

Afboeking Abbekerk en Zeehoek

-577

In de begroting 2021 werden keuzes gemaakt over dorpshuis Abbekerk en zwembad de Zeehoek. Door deze keuzes moesten incidenteel projectkosten afgeboekt worden.

Sanering mijnsteen

-53

Om het veld van RKVV Zwaagdijk ligt, door de gemeente aangebracht, mijnsteen. Dit moest gesaneerd worden.

Programma 3

Omgevingswet

-579

We bereidden de invoering van de Omgevingswet voor. We huurden hiervoor onder meer personeel in.

Uitvoering verblijfsrecreatie

-58

We voerden het uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie uit. Voor de uitvoering van dit programma werkten we aan een aanpak om illegale bewoning in de verblijfsrecreatie intensiever aan te pakken en te voorkomen.

Project actualiseren gebruiksvergunningen

-203

We screenden gebruiksvergunningen op volledigheid en actualiteit.

IJsselmeerkust

-25

We ondersteunden initiatieven in het IJsselmeergebied en de Voeroever. We werkten samen met Rijk, provincie, buurgemeenten en recreatieschap.

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit

-80

We brachten de beheergegevens op orde. Dit was noodzakelijk om aan te sluiten bij de harmonisatie van het Beheer Openbare Ruimte (BOR) in Westfriesland en om voorbereid te zijn op de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap.

De Put sanering deklaag

-240

Uit bodemonderzoek bleek dat de deklaag op een aantal plaatsen minder was dan de vereiste 50 cm.

Huisvesting buitenlandse werknemers

-21

In 2020 startten we met het opstellen van nieuw beleid huisvesting buitenlandse werknemers. We hielden aansluiting op regionale projecten in Westfriesland en Holland boven Amsterdam.

Meester Derrikspark

-36

Er was achterstallig onderhoud van het Meester Derrikspark in Zwaagdijk-West. Samen met inwoners maakten we hiervoor plannen. we voerden onderhoud uit en realiseerden een aantal recreatieve voorzieningen. De inwoners droegen ook bij met onderhoud, beheer en sponsoring.

Aanleg glasvezel

-45

We onderzochten met marktpartijen de mogelijkheid tot het aanleggen van glasvezel in de gemeente op plekken waar dat nu nog niet ligt.

Participatie recycle plan

-20

Voor het instellen van het recycletarief is onderzoek gedaan.

Duurzaam Medemblik - warmtetransitie

-125

Vanuit het programma Duurzaam Medemblik is ingezet op de warmtetransitie.

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

-29

De provincie oordeelde dat we het omgevingsrecht niet adequaat hadden ingericht. Het was belangrijk dat we deze medebewindstaak goed inrichtten en
daarnaast de geconstateerde achterstanden wegwerkten.

Professionalisering havenbedrijf en relatie gemeente

-36

In 2019 is de verzelfstandiging van de Stadshavens in Medemblik geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zetten we de volgende stap in de professionalisering van het havenbedrijf, inclusief de relatie met de gemeente. We maakten een start met deze professionalisering en we onderzochten hoe dit te borgen binnen de organisatie.

GVVP plan

-14

De inhoud van het GVVP van 13 december 2011 is achterhaald. De snel verlopende ontwikkelingen op het gebied van verkeer en mobiliteit noodzaakt ons om het GVVP iedere 10 jaar te actualiseren.

Speeltoestellen

-6

We moesten dit jaar 46 speeltoestellen vervangen in de speeltuinen in onze gemeente.

Woonakkoord

-14

In de woonagenda van de provincie is als actiepunt opgenomen het afsluiten van woonakkoorden met de regio's. In het pact van westfriesland is het opstellen van een regionaal woonakkoord als actie opgenomen.

Omgevingsdienst resultaat 2020

98

In de jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst NHN werd een positief resultaat gerapporteerd. Een deel hiervan is uitgekeerd aan de deelnemers in deze gemeenschappelijke regeling.

Resultaat Veiligheidsregio 2020

216

In de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio NHN werd een positief resultaat gerapporteerd. Een deel hiervan is uitgekeerd aan de deelnemers in deze gemeenschappelijke regeling.

Storting subsidie provincie

49

Voor de uitvoering van de centrumvisie in Medemblik en Wervershoof ontvingen we subsidie van de provincie.

Verkoop Tripkouw 38

96

We verkochten het pand aan de Tripkouw 38 in Midwoud.

-5.437

558

Totaal incidentele baten en lasten

Hieronder vindt u het overzicht van incidentele mutaties reserves van deze jaarrekening.

Bedragen * € 1.000,-

Lasten

Baten

Toelichting

RESERVES

Algemene reserve

Programma 1

50

Westlands model

Programma 2

96

Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs

-30

Bijdrage Cultuur en Topsport

Programma 3

54

Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet salaris

46

Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet inhuur

58

Uitvoering verblijfsrecreatie

203

Project actualiseren gebruiksvergunningen

63

Westlands model

25

IJsselmeerkust

80

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit

829

Overheveling budget 2020 naar 2021

-736

Overheveling budget 2021 naar 2022

975

Sociaal domein in balans

4.137

Resultaatbestemmingen 2021

-106

431

Resultaatbestemmingen 2020

Reserve bouwgrondexploitatie

14

Woonakkoord

-50

Jaarrekening 2020

Reserve corona

134

Noodsteun culturele instelling als gevolg van coronacrisis

32

Ondersteuning dorpshuizen na corona

-444

Coronamiddelen Rijk

-166

Jaarrekening 2020

Reserve duurzaam Medemblik

125

Warmtetransitie

-10

Klimaatadaptatie

-79

Jaarrekening 2020

Reserve gemeentelijke accommodaties

198

Project Medemblik aan Zee

75

Jaarrekening 2020

Reserve kapitaalgoederen

2

GVVP (gemeentelijk verkeers en vervoersplan)

-230

Jaarrekening 2020

Reserve leefbare kernen

30

Meester Derkspark

-200

Jaarrekening 2020

Reserve sociaal domein

2

Inburgering nieuwkomers

-60

Wet inburgering

-800

Sociaal Domein in Balans

-108

Jaarrekening 2020

Reserve sportvelden

50

Groot onderhoud handbalveld Spartanen toplaag

110

Groot onderhoud voetbalveld Opperdoes A+B veld

40

Onderhoud sportvelden

99

Jaarrekening 2020

Reserve lokale economie

-49

Storting subsidie provincie

-3.067

7.958

Totaal incidentele mutaties reserves

Hieronder vindt u het overzicht van structurele reservemutaties van deze jaarrekening.

Bedragen * € 1.000,-

Lasten

Baten

Toelichting

Algemene reserve

-4

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

Reserve kapitaalgoederen

232

Egalisatie onderhoudslasten

Reserve personeel

16

Boventallig personeel

Reserve sportvelden

-51

Reserve gemeentelijke accommodaties

159

De Bloesem

242

de Dres

156

Sporting Andijk

22

Voormalig gemeentehuis Medemblik

149

Onderwijs afschrijving

39

Afschrijvingen openbare ruimte

-55

1.015

Totaal structurele mutaties reserves

-3.122

8.973

Totaal mutaties reserves

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41