Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Hier nemen we u mee in het financiële huishoudboekje 2021 van onze gemeente. Per programma laten we zien hoeveel ons beleid kostte. Deze vergelijken we met de begroting 2021.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2021

Begroting na wijziging 2021

Verschil realisatie begroting na wijziging 2021

Begroting 2021

Baten:

1 Dienstverlening en organisatie

80.996

80.058

938

76.367

2 Samen leven en ondersteuning

16.102

17.367

-1.265

10.660

3 Wonen, werken en recreëren

23.765

18.909

4.856

14.372

Totaal van de baten

120.863

116.334

4.529

101.399

Lasten:

1 Dienstverlening en organisatie

19.203

19.612

-409

19.132

2 Samen leven en ondersteuning

62.393

65.174

-2.781

53.115

3 Wonen, werken en recreëren

41.685

37.784

3.901

32.999

Totaal van de lasten

123.281

122.570

711

105.246

Saldo voor bestemming reserves

-2.418

-6.236

3.818

-3.847

Onttrekking van reserves

8.973

9.723

-750

1.689

Toevoeging van reserves

3.123

3.487

-364

72

Mutaties reserves

5.850

6.236

-386

1.617

Saldo na bestemming reserves

3.432

-

3.432

-2.230

De algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting zijn opgenomen onder programma 1 Dienstverlening en organisatie, zie ook programma 1 .

Het weerstandsvermogen van de Gemeente Medemblik staat onder druk. Ons huishoudboekje moet niet alleen op orde worden gebracht, er zal ook moeten worden toegewerkt naar positieve resultaten zodat wij ons weerstandsvermogen weer kunnen opbouwen. De verwachting is dat wij hier 10 jaar voor nodig zullen hebben op basis van de huidige meerjarenraming 2022-2025.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41