Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 3.432.058. Onderstaand overzicht bevat een analyse van dit verschil.

Totaalanalyse

Personeel en inhuur

924

Er is in april € 898.000 geaccordeerd door de raad voor heel 2021. Hierdoor konden uitgaven maar gedurende een deel van het jaar gemaakt worden. Daarnaast hadden we moeite met de werving van personeel voor de functies zoals die zijn genoemd in het besluit van de raad. Een deel van de vacatures is pas in 2022 vervuld. Daarnaast is de CAO later in het jaar vastgesteld dan verwacht waardoor de salarisstijging voor een korter deel van het jaar van toepassing was.

Pensioenvoorziening (voormalig) wethouders

194

De rekenrente is eind 2021 hoger dan het jaar ervoor. Hierdoor is de benodigde voorziening voor de toekomstige pensioenen van onze (voormalige) wethouders lager dan vorig jaar. Een deel van de voorziening kan daarom vrijvallen.

Maatschappelijke voorzieningen

260

We boekten de uitgaven die we deden voor de projecten dorpshuis Abbekerk en zwembad de Zeehoek af, het beschikbaar gestelde budget was niet volledig nodig (€ 50.000).
Van het beschikbare budget voor de kernen hielden we budget over (activiteiten en kernenbudget en leefbaarheid) (€ 50.000).
Om maatschappelijke organisaties die het moeilijk hadden door de coronamaatregelen te ondersteunen, was het corona noodfonds beschikbaar. We ontvingen ook van het rijk specifieke uitkeringen hiervoor. Zodoende bleef geld over (€ 59.000).
Stichting zwembad De Zeehoek heeft in 2021 geen beroep gedaan op de beschikbare middelen voor de eventuele uitvoering van achterstallig onderhoud (€ 101.000).

Onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen

146

Door corona is minder gebruik gemaakt van bijdragen voor leerlingenvervoer en kinderopvang en zijn minder inspecties uitgevoerd door de GGD bij kinderopvanglocaties en gastouders (€ 79.000).
We houden een klein deel over van het budget voor leerlingenvervoer. Dit is inclusief de compensatie die we betaalden aan de vervoerders als gevolg van de coronapandemie (€ 32.000).
Voor onderwijsbeleid was extra budget vrijgemaakt omdat de verwachte bijdrage vanuit het rijk niet toereikend zou zijn om de kosten mee te dekken. De werkelijke uitkering van het rijk was hoger dan verwacht (€ 36.000).

Algemene uitkering

433

In de Herfstnota hebben we rekening gehouden met een voordeel van € 910.000. Het voordeel is door verschillende onderdelen van de algemene uitkering hoger uitgevallen.

Belastingen

265

We hadden meer belastinginkomsten dan begroot. Een toelichting is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen (€ 48.000).
Daarnaast rekenden we meer BTW toe aan de rioolvoorziening. Dit komt doordat de uitgaven voor onderhoud hoger waren dan waarmee we in de begroting rekening hadden gehouden (€ 136.000).
Het restant wordt veroorzaakt door overige voordelen, waaronder kwijtschelding en lijkbezorging.

Milieubeheer

94

De kosten die we betaalden aan de omgevingsdienst zijn lager doordat minder kosten zijn betaald voor het ICT Masterplan van de omgevingsdienst en doordat sommige werkzaamheden niet zijn uitgevoerd door Corona (€ 36.000).
Daarnaast zijn er overige voordelen van in totaal € 58.000.

Overhead

237

Er is minder besteed aan overheadkosten dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door veel verschillende kleine posten. Een van de voornaamste oorzaken is het thuiswerken als gevolg van coronamaatregelen.

Grondexploitaties

-151

Voor een verklaring van dit resultaat verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.

Omgevingsvergunningen

484

In 2021 hebben we meer bouwaanvragen behandeld en was het aandeel grote projecten daarin groter dan begroot. Daarnaast zijn de tarieven voor grotere projecten verhoogd.

Sociaal domein

355

We hielden geld over binnen het sociaal domein. Over de verklaring van dit resultaat is een informatienota verstrekt.

Verkoop gebouw

96

We hebben het pand dat voorheen door Jongerenorganisatie MEHO werd gebruikt, in Midwoud, verkocht. Omdat de verkoop later plaats vond dan gepland, was er geen mogelijkheid om de begroting via de Herfstnota hierop aan te passen.

Toezicht en handhaving

-58

We hebben door Corona meer kosten gemaakt voor handhaving en lijkschouwing. Daarnaast betaalden we aan een paar samenwerkingsverbanden meer dan gebudgetteerd.

Overige verschillen

153

Totaal

3.432

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41