Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onder 5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar legden we uit dat we moeten voldoen aan de Wet verplicht schatkistbankieren. Daarmee zijn we verplicht om overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Voor het vereenvoudigen van het dagelijkse kasbeheer hanteert het Rijk een drempelbedrag. Alle liquide middelen onder dit drempelbedrag hoeven we niet te storten in de schatkist.
Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenten met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 1 miljoen. Vanaf deze datum brengt BNG Bank echter negatieve creditrente in rekening over tegoeden in Rekening Courant. Vanaf € 0,5 miljoen tot € 2,5 miljoen wordt het 1-maands Euribor-tarief in rekening gebracht. Daarom is gekozen om het tegoed bij BNG Bank onder deze € 0,5 miljoen te houden.

Het volgende overzicht laat zien dat we het drempelbedrag niet hebben overschreden.

Bedragen * € 1.000,-

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(1)

Drempelbedrag

760

760

2.028

2.028

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

524

528

497

518

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

236

233

1.531

1.510

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

101.399

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

101.399

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000

Drempelbedrag

760

760

2.028

2.028

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

47.187

48.006

45.692

47.694

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

524

528

497

518

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41