Jaarrekening

Balans en de toelichting

Bedragen * € 1.000,-

Stand
31-12-2020

Stand
31-12-2021

Vooruitontvangen bedragen

153

232

Vooruitontvangen van het Rijk

591

1.861

Vooruitontvangen subsidies

407

469

Nog te betalen bedragen

10.838

7.020

Overige overlopende passiva

1.118

815

Totaal

13.107

10.397

Van andere overheden ontvangen we voorschotten op specifieke uitkeringen. Volgens de BBV nemen we deze op onder de overlopende passiva.

Vooruitontvangen van het Rijk

Bedragen * € 1.000,-

Omschrijving

Stand
31-12-2020

Toevoe-
gingen

Beste-
dingen

Stand
31-12-2021

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

591

1.256

-694

1.153

Onderwijsvertragingen covid-19

-

513

-

513

Regeling reductie energiegebruik woningen

-

200

-5

195

Totaal

591

1.969

-699

1.861

Vooruitontvangen subsidies

Bedragen * € 1.000,-

Omschrijving

Stand
31-12-2020

Toevoe-
gingen

Beste-
dingen

Stand
31-12-2021

Revitalisering bedrijventerrein WFO Oost

154

-

-

154

Stimulering sport

36

210

-148

98

Geluidsanering kernen

217

-

-

217

Totaal

407

210

-148

469

Vooruitontvangen bedragen
We hebben € 80.000 huur vooruitontvangen voor gebouw Zuid van SSC DeSom.

Nog te betalen bedragen
De afname wordt vooral veroorzaakt doordat we in 2020 het ontvangen voorschot van € 5.897.000 in verband met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) moesten terugbetalen aan het Rijk, in 2021 was dit € 1.385.000.
Hiertegenover staat een toename van compensatie OV taxi € 245.000 en salarisverhoging en eenmalige uitkering CAO € 400.000.

Overige overlopende passiva
De afname verklaren we doordat we minder facturen hebben ontvangen in 2022 die betrekking hebben op 2021.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41