Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van:

Bedragen * € 1.000,-

Stand
31-12-2020

Vermeer-
deringen

Af-
lossingen

Stand
31-12-2021

Onderhandse leningen

21.181

8.000

-3.052

26.129

Waarborgsommen

178

60

-41

197

Totaal

21.359

8.060

-3.093

26.326

De rente over de onderhandse leningen bedroeg € 344.000. In december is een vaste geldlening van € 8 miljoen afgesloten met een looptijd van 20 jaar en een rente van 0,4%.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41