Jaarrekening

Balans en de toelichting

De overlopende activa bestaat uit:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Vooruitbetaalde bedragen

2.249

866

Nog te ontvangen bedragen

2.323

4.206

Faciliterende GREX

259

353

Overige overlopende activa

592

147

Totaal

5.423

5.572

Vooruitbetaalde bedragen
De afname verklaren we doordat we minder facturen betaalden die betrekking hebben op het jaar 2022.

Nog te ontvangen bedragen
De toename wordt veroorzaakt door hogere nog te factureren debiteuren € 503.000, afrekening algemene uitkering € 416.000, afrekening omgevingsdienst € 250.000, garantstellingsprovisie ABWF € 143.000 en afrekening afval € 511.000.

In het saldo van nog te ontvangen bedragen is een bedrag opgenomen van € 68.000 dat betrekking heeft op nog te ontvangen specifieke uitkering stimulering sport.

Faciliterende GREX
Bij faciliterende GREX verhalen we kosten op private partijen. Het gaat om kosten voor bestemmingswijzigingen, zoals onderzoek en de aanleg van voorzieningen. De private partijen bezitten zelf de bouwkavels.
Daarnaast is in 2021 € 50.000 geactiveerd inzake voorbereidende onderzoekskosten voor de Zeehoek.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41