Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de immateriële vaste activa.

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2020

Investe-
ringen

Desinveste-
ringen

Bijdragen
van derden

Afschrij-
vingen

Boekwaarde
31-12-2021

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

59

-

-

-

-29

30

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

749

75

-

-

-72

752

Totaal

808

75

-

-

-101

782

Bijdragen in activa van derden
De investeringen betreffen de bijdrage in de kosten voor de restauratie van de kerktoren in Medemblik.

Het belangrijkste krediet is:

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar
krediet

Werkelijk
besteed

Cumulatief
besteed
31-12-2021

Restauratie kerktoren Medemblik

705

75

175

Bijdrage derden

-280

-

-

Totaal

425

75

175

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41