Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de financiële vaste activa.

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2020

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen/
aflossingen

Afwaarde-
deringen

Boekwaarde
31-12-2021

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

975

1.263

-

-

-

2.238

Leningen aan woningbouwcorporaties

2.635

-

-

-107

-

2.528

Overige langlopende leningen u/g

1.823

-

-

-218

-

1.605

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

3.834

1.230

-889

-325

-

3.850

Totaal

9.267

2.493

-889

-650

-

10.221

In de kolom afschrijvingen/aflossingen zijn de normale aflossingen opgenomen.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
In december 2021 hebben wij een aandeelhouderslening verstrekt aan Alliander N.V.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
In 1995 stortten gemeenten 50% van het dividend van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Het Bouwfonds verdubbelde deze stortingen. Het SVN stimuleert particulieren hun woning te verbeteren. Onder andere door het verstrekken van leningen onder gunstige voorwaarden. De door ons gestorte, nog niet doorgeleende gelden kunnen we op elk gewenst moment weer opvragen. De vermeerderingen betreffen door het SVN verstrekte geldleningen.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41