Jaarrekening

Balans en de toelichting

Inleiding

We volgen de regels uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In dit besluit zegt het Rijk hoe we de rekening moeten opstellen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

  • De waardering van de activa en passiva bestaat uit de oorspronkelijke kosten die we hiervoor betaalden en de bedragen die we hiervoor ontvingen. Dit geldt ook voor de bedragen genoemd in het overzicht van baten en lasten.
  • De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten nemen we alleen op wanneer we deze op balansdatum realiseerden.
  • Verliezen en risico's, die ontstonden voor het einde van het begrotingsjaar, verwerken we. Mits ze voor het opmaken van de jaarrekening bekend waren.
  • Dividendopbrengsten van deelnemingen verwerken we in het jaar waarop het dividend ontvangen wordt.
  • Personeelslasten rekenen we toe aan het begrotingsjaar waarop ze betrekking hebben. Echter, het BBV geeft een verbod voor een gedeelte van deze kosten. Dit houdt in 'dat het niet is toegestaan om voorzieningen en schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume op te nemen'. Daarom rekenen we sommige personeelslasten toe aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt zoals bijvoorbeeld de ziektekostenpremie voor gepensioneerden.
  • Als er sprake is van eenmalige schokeffecten, dan vormen we een verplichting. Dit geldt bijvoorbeeld in geval van reorganisaties.

Balans

Vaste activa

Onder de vaste activa nemen we afzonderlijk op de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa.
Activa, aangeschaft voor 2011 schrijven we af volgens het afschrijvingsbeleid van de voormalige gemeenten. De afschrijvingen van activa die we in 2011 en daarna aanschaften, verwerken we volgens ons huidige afschrijvingsbeleid .

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa waarderen we tegen de prijs die we op het moment van aanschaf hebben betaald of kosten die we gemaakt hebben om de activa te maken. De kosten verminderen we met afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
Bijdragen aan activa van derden activeren we. Deze bijdragen activeren we op het bedrag van bijdragen die we verstrekten. We schrijven de bedragen af in de periode waarin het hierbij betrokken actief van de derde bijdraagt aan de publieke taak. De gemeente stelde hier voorwaarden aan.

Materiële vaste activa
Eventuele specifieke investeringsbijdragen die we ontvingen van derden brengen we in mindering op de activa. Op het restant schrijven we af.
De activa verminderen we met afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

We maken onderscheid in:

  • investeringen met een economisch nut;
  • investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
  • investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Op grondbezit met een economisch nut (buiten de openbare ruimte) schrijven we niet af. Bij de waardering houden we rekening met een bijzondere vermindering van de waarde, mocht deze naar verwachting duurzaam zijn.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g nemen we op tegen de nominale waarde. Wanneer noodzakelijk brengen we een voorziening voor verwachte oninbaarheid hierop in mindering.
Participaties in aandelenkapitaal van NV’s en BV’s waarderen we tegen de prijs die we in het verleden hiervoor betaalden. Wanneer de waarde van de aandelen langdurig daalt tot onder deze prijs, dan verminderen we deze waardering.
Bijdragen aan activa van derden activeren we. Deze bijdragen activeren we op het bedrag van bijdragen die we verstrekten. We schrijven de bedragen af in de periode waarin het hierbij betrokken actief van de derde bijdraagt aan de publieke taak. De gemeente stelde hier voorwaarden aan.


Vlottende activa

Voorraden
De voorraad grond- en hulpstoffen waarderen we tegen de prijs die we hiervoor betaalden. Inclusief eventuele bijkomende kosten. Mocht de marktwaarde lager zijn, dan waarderen we de voorraden af. Winsten nemen we bij gedeeltelijke of gehele afsluiting van de grondexploitaties. Bij een verwacht verlies nemen we een voorziening op. De hoogte daarvan bepalen we van het verwachte resultaat tegen contante waarde in het betreffende boekjaar.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen waarderen we tegen nominale waarde.
Voor verwachte oninbaarheid brengen we een voorziening in mindering. De debiteuren belastingen, bijstand en overige debiteuren beoordeelden we opnieuw op kans van invordering. Daarmee bepalen we de stand van de voorzieningen.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze waarderen we tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Onder vaste passiva verstaan we het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden van leningen met een looptijd langer dan een jaar.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening.
Ons beleid over reserves en voorzieningen ligt vast in de nota herijking reserves en voorzieningen 2017. De raad stelde deze in mei 2017 vast. De nota vindt u hier .

Voorzieningen
Hieronder nemen we bedragen op om te kunnen voldoen aan verplichtingen die in de toekomst (kunnen) ontstaan. De voorzieningen waarderen we op het nominale bedrag van de verplichting en of het voorzienbare verlies.
Pensioenvoorzieningen waarderen we tegen contante waarde. Dit is de huidige waarde van een geldbedrag dat pas in de toekomst beschikbaar is.

Vaste schulden
Hieronder staan opgenomen de leningen met een looptijd langer dan een jaar. Deze waarderen we tegen nominale waarde.

Vlottende passiva

Onder vlottende passiva verstaan we schulden die we binnen een jaar moeten betalen en schulden waar we nog geen factuur voor hebben ontvangen. De vlottende passiva waarderen we tegen nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
De gemeente verstrekte voor een aantal leningen een waarborg. Van deze waarborgen nemen we onderaan de balans het totaalbedrag op van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar.

Niet uit de balans blijkende (financiële) verplichtingen
De gemeente ging verplichtingen aan die niet uit de balans blijken. We geven een actueel beeld van deze verplichtingen. U kunt daarbij denken aan langlopende onderhoudscontracten voor automatisering, telefoniecontracten en leasecontracten.

Grondslagen voor resultaatbepaling
De uitbraak van het coronavirus in januari 2020 heeft invloed op onze financiën. In 2020 zijn 3 steunpakketten beschikbaar gesteld en in 2021 nog eens 3 steunpakketten. De lange termijn impact op de maatschappij en economie is onzeker. Voor de financiële consequenties met betrekking tot corona voor onze gemeente verwijzen we naar het hoofdstuk corona.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41