Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van:

Bedragen * € 1.000,-

Balanswaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Voorziening
oninbaarheid

Balanswaarde
31-12-2021

Vorderingen op openbare lichamen:

- Debiteuren

6.310

8.389

-

8.389

- Schatkistbankieren

6.058

3.504

-

3.504

Subtotaal

12.368

11.893

-

11.893

Overige vorderingen:

- Debiteuren belastingen

2.476

866

-92

774

- Debiteuren bijstand

1.160

2.489

-1.254

1.235

- Overige debiteuren

3.235

1.351

-147

1.204

Subtotaal

6.871

4.706

-1.493

3.213

Totaal

19.239

16.599

-1.493

15.106

Vorderingen op openbare lichamen

Dit zijn vorderingen op het Rijk, andere gemeenten, de belastingdienst en de provincie.

Debiteuren
Het saldo bestaat voornamelijk uit de vordering op het Btw-compensatiefonds van € 7.080.000.

Schatkistbankieren
Sinds eind 2013 moeten we voldoen aan de Wet verplicht schatkistbankieren. Daarmee zijn wij verplicht om onze overtollige middelen in de schatkist te storten. We sloten met onze huisbankier, de BNG een contract. Hiermee kan de BNG overtollige middelen boven een drempelbedrag automatisch afromen naar een bankrekening van het Rijk. Dit drempelbedrag was in de eerste 2 kwartalen van 2021 € 760.000 en in de laatste 2 kwartalen € 2.028.000. Hierdoor voldoen wij automatisch aan de Wet. In 2021 hadden wij tijdelijke liquiditeitstekorten. Voor een overzicht van het schatkistbankieren wordt verwezen naar Schatkistbankieren.

Overige vorderingen

Het openstaand saldo van de overige vorderingen op 1 maart 2022 bedraagt:

  • debiteuren belastingen € 628.000;
  • overige debiteuren € 318.000.

Onderstaand overzicht laat het verloop zien van de vorderingen op de provincie.

Bedragen * € 1.000,-

Subsidie
c.f.
beschikking

Ontvangen
t/m
31-12-2020

Ontvangen
in 2021

Nog te
ontvangen
31-12-2021

Provincie Noord-Holland

- Doortrappen Medemblik

10

-

-

10

Totaal

10

-

-

10

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41