Jaarrekening

Balans en de toelichting

De liquide middelen bestaan uit:

Bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Kassaldi

9

2

Banksaldi

502

453

Totaal

511

455

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41