Jaarrekening

Balans en de toelichting

Bedragen * € 1.000,-

Balanswaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Balanswaarde
31-12-2021

Grond- en hulpstoffen:

In exploitatie genomen bouwgronden

5.819

5.135

3.356

Totaal

5.819

5.135

3.356

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de in exploitatie genomen bouwgronden.

Bedragen * € 1.000,-

Balanswaarde
31-12-2020

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Dotatie voorziening

Winst-
neming

Verlies-
neming

Boekwaarde
31-12-2021

Abbekerk

153

113

-

-

-

-

266

Andijk

287

173

-349

-

412

-

523

Medemblik

4.136

1.367

-1.566

-

-

-

3.937

Midwoud

-220

132

-

-

-

-

-88

Nibbixwoud

-1.330

432

-567

-

506

-

-959

Sijbekarspel

-

16

-

-

-

-

16

Wervershoof

-47

200

-2

-

-

-52

99

Wognum

1.194

149

-2

-

-

-

1.341

Bedrijventerrein A7

1.646

123

-2.531

-

774

-12

-

Totaal

5.819

2.705

-5.017

-

1.692

-64

5.135

Voorziening verliezen

-

-1.779

-1.779

Balanswaarde

5.819

2.705

-5.017

-1.779

1.692

-64

3.356

Nog te maken kosten

15.451

Nog te verwachte opbrengsten

-23.143

Verwacht voordelig resultaat

4.336

De boekwaarde per 31 december 2021 is € 5.135.000. Na aftrek van getroffen voorzieningen van € 1.779.000 bedraagt de balanswaarde per 31 december 2021 € 3.356.000.

Het BBV schrijft voor dat we voor verliesgevende complexen een voorziening te vormen. In 2020 zijn alle voorzieningen vrijgevallen.

In 2021 troffen we voorzieningen voor de volgende complexen:

Bedragen * € 1.000,-

Plaats

Omschrijving

Stand
31-12-2020

Toevoe-
gingen

Vrijval

Onttrek-
kingen

Stand
31-12-2021

Abbekerk

IJsbaan

-

-764

-

-

-764

Medemblik

Proper Stok

-

-416

-

-

-416

Medemblik

Weeshuis

-

-294

-

-

-294

Midwoud

Tripkouw Oost II en III

-

-166

-

-

-166

Sijbekarspel

Wilgenrak

-

-29

-

-

-29

Wognum

Bloesemgaerde noord

-

-110

-

-

-110

Totaal

-

-1.779

-

-

-1.779

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41