Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht laat het verloop zien van het eigen vermogen. Een extra toelichting op de reserves en voorzieningen vindt u in de nota Herijking reserves en voorzieningen 2017.

Bedragen * € 1.000,-

Stand
31-12-2020

Bestemming
resultaat
voorgaand
boekjaar

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Vermin-
dering ter
dekking van
afschrijvingen

Stand
31-12-2021

Algemene reserve

23.945

-431

770

-6.617

-

17.667

Bestemmingsreserves

Kapitaalgoederen

4.784

230

-

-233

-

4.781

Leefbare kernen

164

200

-

-30

-

334

Combinatiefunctie Breedtesport

185

-

-

-

-

185

Duurzaam Medemblik

500

79

11

-125

-

465

Personeel

900

-

-

-16

-

884

Lokale economie

45

-

49

-

-

94

Arch. Onderz. Particulieren

43

-

-

-

-

43

Sportvelden

656

-99

51

-200

-

408

Sociaal domein

262

108

860

-2

-

1.228

Gemeentelijke acc.

8.998

-75

-

-779

-188

7.956

Corona

-

166

444

-166

-

444

16.537

609

1.415

-1.551

-188

16.822

Reserve grondexploitatie

Bouwgronden

1.858

50

-

-14

-

1.894

1.858

50

-

-14

-

1.894

Resultaat na bestemming

Resultaat 2020

-106

-

106

-

-

-

Resultaat 2021

-

3.432

-

-

3.432

-106

-

3.538

-

-

3.432

Totaal

42.234

228

5.723

-8.182

-188

39.815

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
In deze kolom laten we de verwerking van het resultaat 2020 zien. Van het resultaat 2020 is nog € 334.000 onttrokken uit de voorziening afvalstoffenheffing.

Vermindering ter dekking van afschrijvingen
Hieronder ziet u de verminderingen die we gebruiken voor extra afschrijvingen op de activa.

Algemene reserve

De algemene reserve maakt voor een belangrijk onderdeel uit van ons weerstandsvermogen. Deze hebben we nodig voor het opvangen van onverwachte, niet begrote kosten. We verwijzen u verder naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
In 2021 onttrokken we volgens raadsbesluiten € 7.048.000 aan de algemene reserve.
De bedragen van € 100.000 en groter zijn:

  • bestemming jaarresultaat 2020 € 431.000;
  • bestemming resultaat Lentenota 2021 € 3.827.000;
  • project sociaal domein in balans € 800.000;
  • bestemming resultaat Herfstnota 2021 € 310.000;
  • overheveling budget implementatie Omgevingswet uit 2020 € 302.000;
  • project actualiseren gebruiksvergunningen € 203.000;
  • overheveling budget corona noodfonds uit 2020 € 176.000;
  • project sociaal domein in balans € 175.000;
  • Westlands model € 113.000;
  • overheveling budget aanleg glasvezel kernen uit 2020 € 113.000;
  • tijdelijke formatie uitbreiding omgevingswet € 100.000;
  • overheveling budget De Put uit 2020 € 100.000.

Hiertegenover staat een storting van € 770.000. De bedragen van € 100.000 en groter zijn:

  • overheveling budget cultuurmiddelen corona Rijk naar 2022 € 274.000;
  • overheveling budget inhuur omgevingszaken naar 2022 € 170.000;
  • overheveling budget aanleg glasvezel kernen naar 2022 € 139.000.Bestemmingsreserves

Kapitaalgoederen

  • storting: bestemming jaarresultaat 2020 € 230.000;
  • onttrekking: onderhoud kapitaalgoederen € 233.000.

Leefbare kernen

  • storting: bestemming jaarresultaat 2020 € 200.000;
  • onttrekking: Meester Derrikspark € 30.000.

Duurzaam Medemblik

  • storting: bestemming jaarresultaat 2020 € 79.000;
  • storting: onbestede middelen klimaatadaptatie € 10.000;
  • onttrekking: programma Duurzaam Medemblik € 125.000.

Personeel

  • onttrekking: kosten boven formatief personeel € 16.000.

Lokale economie

  • storting: subsidie uitvoering centrumvisie Medemblik en Wervershoof € 49.000.

Sportvelden

  • storting: structurele toevoeging reserve € 32.000;
  • storting: vrijval afschrijvingslasten 2021 € 19.000;
  • onttrekking: onderhoud diverse sportvelden € 200.000;
  • onttrekking: bestemming jaarresultaat 2020 € 99.000.

Sociaal domein

  • storting: project sociaal domein in balans € 800.000;
  • storting: bestemming jaarresultaat 2020 € 108.000;
  • storting: onbestede middelen implementatie nieuwe Wet inburgering € 60.000;
  • onttrekking: overheveling budget implementatie nieuwe Wet inburgering uit 2020 € 2.000.

Gemeentelijke accommodaties

  • onttrekking: exploitatietekort De Bloesem, De Dres en Sporting Andijk € 557.000;
  • onttrekking: voormalig gemeentehuis Medemblik € 220.000;
  • onttrekking: afschrijvingslasten groot onderhoud onderwijs € 149.000;
  • onttrekking: afschrijvingslasten investering kapitaalgoederen € 39.000;
  • onttrekking: bestemming jaarresultaat 2020 € 75.000.

Corona

  • storting: bestemming jaarresultaat 2020 € 166.000;
  • toevoeging: ontvangen middelen corona van het rijk € 444.000;
  • onttrekking: noodsteun culturele instellingen € 134.000;
  • onttrekking: ondersteuning dorpshuizen € 32.000.

Bouwgronden

  • storting: bestemming jaarresultaat 2020 € 50.000;
  • onttrekking: woonakkoord € 14.000.
Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41