Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de voorzieningen.

Bedragen * € 1.000,-

Stand
31-12-2020

Vrijval / bestemming
resultaat

Toevoe-
gingen

Aanwending

Stand
31-12-2021

Onderhoudsvoorziening

Gemeentelijke gebouwen

850

-

797

-546

1.101

Egalisatievoorziening

Oosteinde Opperdoes

20

-

-

-

20

Pensioenvoorziening wethouders

3.441

-44

-

-135

3.262

Door derden beklemde middelen

Onderhoud riolering

17.162

-

4.482

-3.430

18.214

Brug Moddersloot Wervershoof

19

-

-

-

19

Parkeren

11

-

-

-

11

Afvalstoffenheffing

497

-334

571

-

734

Totaal

22.000

-378

5.850

-4.111

23.361

Gemeentelijke gebouwen
Deze voorziening heeft als doel de onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen te egaliseren. We onttrokken de onderhoudskosten en we stortten de jaarlijkse bijdrage. Deze is voldoende om de jaarlijkse kosten te dekken. Dit blijkt uit het geactualiseerde beheerplan gemeentelijke gebouwen uit 2016.

Pensioenvoorziening wethouders
Jaarlijks actualiseren we de berekening voor de benodigde middelen in deze voorziening. Daarmee vangen we toekomstige pensioenaanspraken van (voormalige-) wethouders op. Uit de jaarlijkse berekening blijkt dat voor de voorziening geen storting nodig was maar een vrijval van € 44.000 kon worden geboekt.
De aanwending betreft de lasten van de gepensioneerden.

Onderhoud riolering
De voorziening heeft als doel de kosten voor het in goede staat houden van de gemeentelijke riolering te egaliseren. In 2016 stelde de raad het gemeentelijk rioleringsplan 2017 – 2021 vast. De toevoeging van € 4.482.000 betreffen de ontvangsten. De onttrekking betreft de gemaakte kosten.

Afvalstoffenheffing
De voorziening heeft als doel de voor- en nadelen van afvalverwerkingskosten in de eindafrekening van HVC op te vangen. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2020 is besloten om € 334.000 aan de voorziening te onttrekken. In de raadsvergadering van 16 december 2021 is besloten om het incidentele voordeel op Afvalverwerking 2018-2021 van € 571.000 toe te voegen aan de voorziening.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41