Paragrafen

Lokale heffingen

Rioolheffing

Eigenaren van eigendommen die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering droegen bij in de kosten van inzameling en het transport van afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater. De rioolheffing is ook een kostendekkend tarief, zie hierna bij 5.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

Riool eigenaar woning

3.947

3.958

11

Riool eigenaar niet-woning

504

524

20

Totaal

4.451

4.482

31

De meeropbrengst is het gevolg van areaaluitbreiding. De meeropbrengst storten wij in de daarvoor bedoelde voorziening.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41