Paragrafen

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelastingen

Deze belasting wordt geheven van iedere eigenaar van een woning, grond of bedrijf en de gebruiker van grond of een bedrijf. Basis hiervoor is de OZB-waarde van de woning, grond of bedrijf.
Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stelden we van alle onroerende zaken de waarde opnieuw vast.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

Eigenaar woning

4.720

4.739

19

Eigenaar niet-woning

1.735

1.763

28

Gebruiker niet-woning

1.224

1.251

27

Totaal

7.679

7.753

74

De  meeropbrengst is het gevolg van areaaluitbreiding. Gedurende het hele jaar worden panden (gedeeltelijk) gereed gemeld.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41