Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Totaaloverzicht

Bedragen * € 1.000,-

Wegen

Groen

Water

Kunst-werken

Meubilair

IBOR totaal

Riolering

Gebouwen

Jaar vaststelling beheerplan

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2016

2017

Beheerplan loopt tot

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2021

2021

Onderdeel Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Kwaliteitsniveau

C (CROW)

Begraaf-plaatsen en rotondes A, overig B (CROW)

Keur (HHNK)

Conditie 3 NEN 2767

C (CROW)

B (CROW)

BRL K14020 NEN 3399
Basis-kwaliteit samen-werkings-regio West-Friesland

Conditie 3 NEN 2767

Financiële vertaling beheerplan

-1.973

-2.484

-701

-865

-580

-6.603

-677

-708

Besteding

-2.486

-2.449

-393

-528

-347

-6.203

-1.352

-772

Vervangings-investeringen in beheerplan opgenomen?

nee

nee

n.v.t.

ja

ja

ja

ja

ja

Is er sprake van uitgesteld onderhoud?

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Is er een reserve aanwezig?

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau?

ja

ja

ja

ja

ja

ja

n.v.t.

n.v.t.

Is er een voorziening aanwezig?

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

Zo ja, is de voorziening op niveau?

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ja

ja

Achterstand in het onderhoud
Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van achterstand in het onderhoud. Dit komt vooral doordat we onderhoud uitstellen. In onze nieuwe werkwijze stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. We streven ernaar om met de beschikbare middelen de achterstanden in te lopen. De voortgang monitoren we met periodieke inspecties.

* Voor de kapitaalgoederen is één totaal reserve beschikbaar. Doel van deze reserve is fluctuaties in het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen op te vangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41