Paragrafen

Grondbeleid

Om de risico’s binnen de grondexploitatiecomplexen op te kunnen vangen heeft de gemeente een reserve grondbedrijf. In het verleden heeft de raad besloten dat de omvang van de reserve minimaal 20% van de totale boekwaarde moet bedragen. De totale boekwaarde per 31-12-21 bedraagt € 3.507.034. De stand van de reserve zou dan per 31-12-2021 minimaal € 701.407 moeten zijn.
De stand van de reserve grondbedrijf per 31-12-2021 bedraagt € 1.893.764. Indien de raad besluit om de winsten, de verliezen en de vorming van de verliesvoorzieningen van het afgelopen jaar ten laste te laten komen van deze reserve, dan zou de reserve als volgt muteren:

Bedragen * € 1,-

Reserve grondbedrijf

Stand reserve grondbedrijf per 31-12-2021:

1.893.764

Af: verlies afsluiting complex Overspoor fase 2

-12.246

Af: vorming verliesvoorzieningen

-1.778.765

Bij: winst 2021 (incl. winstcorrectie centrum Westrand)

1.639.814

Stand reserve grondbedrijf per 1-1-2022:

1.742.567

De stand van de reserve per 1-1-2022 is ruim voldoende ten opzicht van de minimale omvang die de Raad in het verleden heeft vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41