Paragrafen

Grondbeleid

In 2014 is de Nota Grondbeleid door de raad vastgesteld. In de Nota Grondbeleid 2014 zijn de hoofdlijnen van het te voeren grondbeleid vastgelegd.
Het grondbeleid heeft betrekking op de wijze waarop de gemeente haar instrumenten van grondbeleid zo optimaal mogelijk kan inzetten, om de beleidsdoelstellingen binnen de gemeentelijke programma’s te verwezenlijken. Het betreft onder andere beleidsdoeleinden op het gebied van wonen, planologie, economie, infrastructuur, natuur en recreatie.

De verwachting is dat er in 2022 een nieuwe Nota Grondbeleid zal worden opgesteld. Hierbij worden onderstaande doelen nagestreefd:

  • De raad kaders voor het te voeren grondbeleid vast laten stellen;
  • Het te voeren grondbeleid aanpassen aan de actuele wet- en regelgeving;
  • De uitvoeringsplannen baseren op het vastgestelde grondbeleid;
  • Het creëren van duidelijkheid over grondverwerving en de uitgifte van gronden;
  • Het bieden van inzicht in de wijze waarop grondprijzen tot stand komen.

Op basis van het huidige grondbeleid wordt per ontwikkelgebied bepaald wat de beste aanpak is, actief grondbeleid of facilitair grondbeleid. Deze keuze van zelf actief een project oppakken of dit aan de markt overlaten, hangt af van factoren als grondpositie, gewenste mate van sturing op de ontwikkeling, het verwachte resultaat en de omvang van de financiële risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41