Paragrafen

Financiering

Renteberekening
Het Besluit begroting en verantwoording stelt ons verplicht om een renteberekening op te nemen. Het volgende overzicht geeft inzicht in de rentelasten, de wijze van toerekening en het renteresultaat.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

-645

-243

Externe rentebaten

130

133

Subtotaal

-515

-110

Rente doorberekend aan grondexploitatie

65

65

Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld

-

-

Subtotaal

65

65

Subtotaal door te rekenen rente

-450

-45

Rente over eigen vermogen

-

-

Rente over voorzieningen

-

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

-450

-45

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

527

367

Renteresultaat op taakveld Treasury

77

322

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41