Paragrafen

Financiering

Bij de structurering van de lange schuld moet de gemeente voldoen aan de wettelijke vereisten die zijn vastgelegd in de wet Fido. Bij het aantrekken van lange geldleningen moet rekening worden gehouden met de renterisiconorm. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. De renterisiconorm berekenen we ook als percentage op het begrotingstotaal. Dit percentage stelde het Rijk vast op 20%. De renterisiconorm kwam in 2021 daarmee uit op € 20.268.000.

Het volgende overzicht geeft inzicht hoe de renterisiconorm uitwerkte binnen de lening portefeuille van onze gemeente:

Bedragen * € 1.000,-

2021

Gemiddelde
rente %

Stand leningen per 1 januari*

21.181

1,45%

Nieuwe leningen

8.000

Reguliere aflossingen

-3.052

Vervroegde aflossingen

-

Stand leningen per 31 december

26.129

* Van dit bedrag hebben we € 1.418.000 doorgeleend. Het gaat om € 494.000 aan Het Grootslag en € 924.000 aan De Omring.

In het volgende overzicht berekenen we het risico van renteherzieningen en herfinanciering van deze geldleningen voor het jaar 2021.

Bedragen * € 1.000,-

2021

Renteherziening op vaste schuld

2.369

Te betalen reguliere aflossingen

3.052

Te ontvangen reguliere aflossingen

-169

Totaal renterisico

5.252

Het renterisico van € 5.252.000 bleef ruim binnen de renterisiconorm van € 20.268.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41