Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Twee maal per jaar actualiseren we alle risico’s. Van de totale lijst met risico’s maakten we een kansberekening van de mogelijke financiële gevolgen van deze risico’s. Uit deze berekening blijkt dat het totale risico € 27,0 miljoen groot is. Dit bedrag is de benodigde weerstandscapaciteit.


Overzicht grootste risico's

Onderstaande tabel geeft de risico’s weer met de grootste financiële gevolgen. Wanneer er dekking is voor deze risico's dan geven we dit aan. In de berekening van het weerstandsvermogen nemen we alleen de risico’s mee, die ten laste komen van de algemene reserve.

Bedragen * € 1.000,-

Kans

Minimale omvang

Maximale omvang

Reserve

1.

Verhoogde eisen basisregistraties
De kwaliteit van het beheer van de basisregistraties is onvoldoende. De eisen gaan omhoog. Hierdoor voldoen we wellicht niet aan de wettelijke eisen en negatieve oordelen van inspecties en audits van externe toezichthouders.

Hoog

500

3.000

Algemeen

2.

Informatieveiligheid
Ongewenste toegang van buiten in de informatiesystemen van onze organisatie.

Midden

500

2.500

Algemeen

3.

Corona
De volledige impact van de virusuitbraak is niet te bepalen, zeker de vervolgimpact de komende jaren.

Hoog

500

2.000

Algemeen

4.

Blijvende toename van zorgkosten/WMO
De uitgaven in het sociaal domein kennen landelijk en in Medemblik een stijgende lijn.

Midden

500

2.500

Algemeen

5.

Garantstelling HVC
Aandeelhouders van HVC staan garant voor leningen die HVC is aangegaan.

Laag

500

15.000

Algemeen

6.

Informatiehuishouding niet op orde
Op dit moment worden documenten en andere informatie niet volledig opgeslagen op de juiste plaatsen.

Midden

250

500

Algemeen

7.

Niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichting Boom Veiligheid Controle
Zonder controle zijn wij aansprakelijk voor mogelijk geleden schade. Een fors deel van onze bomen (rond 40% / normaal 5%) heeft een slechte/achterstallige staat van onderhoud.

Midden

250

500

Algemeen

8.

Verblijfsbelasting arbeidsmigranten
We hebben nog niet alle bedden in beeld.
Hierdoor kunnen we niet alle bedden aanslaan waarop de begrote ontvangsten zijn gebaseerd.

Midden

250

500

Algemeen

9.

Rechtmatigheid kernsystemen
Juridische procedures en claims door partijen die concurrerende systemen aanbieden. Onrechtmatigheid blijft bestaan totdat wij opnieuw aanbesteden.

Midden

500

500

Algemeen

10.

Grondbeleid
Risico op hogere kosten om afgesproken werkzaamheden voor lopende projecten te verrichten.

Midden

100

500

Algemeen

De risico’s van de verbonden partijen maken onderdeel uit van onze risico-inventarisatie. Deze risico’s vallen alleen niet binnen de top 10. De risico’s zijn terug te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

Toelichting

Ten opzichte van de begroting 2022 staat er één nieuw risico in de Top 10 welke wij hieronder nader toelichten.

Grondbeleid
We hebben ongeveer 17 lopende projecten. We hebben niet voor alle projecten een juiste kostendekkende overeenkomst gesloten waardoor we het risico lopen meer kosten te maken om de afgesproken werkzaamheden te verrichten.

Aanvullende toelichting

Om de begroting voor 2022 sluitend te krijgen, heeft het college net als vorig jaar moeilijke keuzes moeten maken. De onderstaande gevolgen staan niet in de Risico Top 10 maar willen we wel bij u onder de aandacht brengen.

Budget voor installaties van gemeentehuis
Het College heeft een keuze gemaakt om wel de wettelijke en arbo gerelateerde zaken voor huisvesting in de begroting op te nemen. Maar niet voor verdere renovatie en vervanging van installaties op het gemeentehuis op dit moment. Hiermee lopen we  in de toekomst het risico dat bij uitval we acuut wat moeten doen en dan ook middelen vrij moeten maken.

Warme overdracht
De komende jaren verwachten we door vergrijzing een grote uitstroom van medewerkers. Hiermee vervalt een belangrijk blok met kennis. Voor behoudt van deze kennis is een warme overdracht nodig. Dit zorgt voor dubbele lasten, en is nu niet in de begroting opgenomen.

Krapte op de arbeidsmarkt
We hebben moeite met het aantrekken van goede professionals. Ondanks het beschikbaar stellen van extra geld door de raad blijft het lastig om voor alle functies de juiste kwaliteit en invulling te vinden. Hierdoor lopen we het risico op grotere belasting van de huidige formatie, vertraging van werkzaamheden of beperkte dienstverlening.

Negatieve invloed op weerstandsvermogen
De algemene reserve en daarmee de weerstandscapaciteit neemt af. Hierdoor komt de ratio weerstandsvermogen, de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit onder de afgesproken bodem van 1,0.

Er zal gekeken moeten worden hoe we dit weer binnen de afgesproken bandbreedte van 1,0 en 1,4 kunnen krijgen. Enerzijds door risico’s te beheersen en te beperken. Anderzijds door de reserve positie te versterken. Dit laatste kan door ongebruikte bestemmingsreserves op te heffen en door positieve jaarresultaten in de algemene reserve te storten.

Corona

De effecten van corona op de organisatie zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne wordt gezien als een gebeurtenis na balansdatum. Het is lastig in te schatten wat de impact (financieel en inhoudelijk) zal zijn.
We zijn bezig met het organiseren van noodopvang voor vluchtelingen waarbij we niet alleen woonvoorzieningen regelen maar ook leefgeld beschikbaar stellen. Wat het betekent voor de capaciteit van de organisatie en hoe groot de omvang zal zijn is nog onduidelijk.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41