Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie en voor de vergelijking met andere gemeenten worden zowel in de begroting als jaarrekening een set van financiële kengetallen opgenomen. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie van gemeente Medemblik.

Norm

werkelijk
2020

begroot
2021

werkelijk
2021

Netto schuldquote

90-130%

18%

52%

15%

Gecorrigeerde netto schuldquote

90-130%

14%

48%

11%

Solvabiliteitsratio

20-50%

37%

30%

38%

Grondexploitatie

20-35%

5%

4%

3%

Structurele exploitatieruimte

Begr = 0%

-1%

-1%

3%

Belastingcapaciteit

95-105%

98%

104%

99%

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

We beoordeelden de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot onze financiële positie.

Netto schuld quote en gecorrigeerde netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van onze schuldenlast ten opzichte van het totaal van de baten. Onze langlopende schulden namen toe door het afsluiten van een langlopende geldlening. Onze kortlopende schulden daalden echter harder door het aflossen van een kasgeldlening en het terugbetalen van het niet bestede deel van het voorschot dat we in 2020 ontvingen in verband met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aan het Rijk. Ook het saldo van onze kortlopende vorderingen daalde in verband met schatkistbankieren en een daling van onze debiteurenpositie. Het totaal aan baten is gestegen. Onder aan de streep daalt hierdoor onze netto schuldquote.
We berekenen de gecorrigeerde netto schuldquote door onze schuldenlast te verminderen met alle door ons verstrekte leningen. We leenden een kleiner deel van onze opgenomen geldleningen door aan derden. Hierdoor beweegt de gecorrigeerde netto schuldquote steeds meer in de richting van de (gecorrigeerde) netto schuldquote. De waarde van beide netto schuldquotes blijft ruimschoots onder onze norm. De (gecorrigeerde) netto schuldquote wijkt af van de begroting doordat we nog niet al onze geplande investeringen hebben gerealiseerd.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin we in staat zijn aan onze financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio neemt toe ten opzichte van 2020 tot 38%. Dit komt doordat onze schulden meer zijn afgenomen dan ons eigen vermogen. Door het positieve resultaat blijft de daling van het eigen vermogen beperkt. De solvabiliteitsratio bevindt zich hiermee nog steeds binnen onze norm. Dit laat zien dat we een gemeente zijn met een gezonde solvabiliteit. We blijven de komende jaren echter onze reserves inzetten om een deel van onze lasten te dekken. Daarnaast leiden toekomstige investeringen mogelijk tot het moeten aantrekken van externe financieringsmiddelen. Dit leidt tot een daling van de solvabiliteitsratio.

Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot onze grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. De verhouding tussen de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie en het totaal saldo van baten blijft ruimschoots onder onze norm. Onze afhankelijkheid van de opbrengsten van onze bouwgronden blijft beperkt.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de woonlasten voor een gezin bij een gemiddelde WOZ-waarde in onze gemeente zich verhouden tot de landelijk gemiddelde woonlasten van een gezin. In 2021 hebben we de onroerende zaakbelasting verhoogd als onderdeel van het dekkingsplan van de begroting. De waarde van het kengetal belastingcapaciteit is hierdoor gestegen ten opzichte van 2020, maar ligt nog wel binnen onze norm. In 2022 hebben we opnieuw de onroerende zaakbelasting verhoogd. We verwachten dat dit leidt tot een stijging van de woonlasten, en dus een stijging van de belastingcapaciteit.

Structurele exploitatieruimte

In de structurele exploitatieruimte komt tot uitdrukking of we over voldoende structurele baten beschikken om onze structurele lasten te dekken. In 2021 is de structurele exploitatieruimte 3%. De structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten. Onderstaande tabel toont de cijfermatige ontwikkeling van het structureel resultaat. We sloten 2021 af met een structureel overschot van circa € 3,4 miljoen. Dit komt doordat het resultaat voornamelijk is gerealiseerd op baten en lasten die conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als structureel worden aangemerkt. We verwachten echter niet dat dit overschot ook structureel van aard is. Een toelichting op het resultaat is te vinden in de paragraaf Analyse rekeningresultaat .

Bedragen * € 1.000,-

Norm

werkelijk
2020

begroot
2021

werkelijk
2021

Lasten (exclusief reserves):

Structureel

-114.919

-102.828

-117.844

Incidenteel

-3.903

-2.418

-5.437

Baten (exclusief reserves):

Structureel

113.407

101.299

120.304

Incidenteel

212

100

558

Toevoegingen aan reserves:

Structureel

-125

-42

-55

Incidenteel

-2.807

-30

-3.067

Onttrekkingen aan reserves:

Structureel

837

798

1.015

Incidenteel

7.191

891

7.958

Structureel resultaat

Begr = € 0

-799

-773

3.420

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41