Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Wat wilden we bereiken? Wat deden we daarvoor?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2021. Dit doen we ook voor onze belangrijke thema’s leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.

Wat wilden we bereiken?

Wat waren onze plannen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dienstverlening

Wij hebben een sterke relatie met inwoners gericht op interactie en samenwerking.

We werken elke dag aan een goede dienstverlening.

Dienstverlening is het speerpunt van de gehele organisatie.

Onze dienstverlening richten we op de verwachte vraag van de inwoners. Gebaseerd op analyses van de vraag uit het verleden en de ontwikkelingen in de toekomst. We bieden bijvoorbeeld meer producten digitaal aan.

Er zijn dit jaar meer producten digitaal aangeboden, zoals overlijdensaangifte en aanvraag rijbewijs.

Samen met inwoners en medewerkers ontwikkelen we snelformules voor de omgevingswet zodat de inwoners duidelijkheid en zekerheid hebben over het proces en de kwaliteit van onze dienstverlening.   

De interne processen voor de omgevingswet zijn dit jaar als eerste aangepakt.

We vragen aan inwoners en medewerkers zoveel mogelijk digitaal feedback op onze processen en gebruiken dit om onze klantgerichtheid te verbeteren. We communiceren daarover.

Van feedback op het aanvraag proces, vragen we nu ook feedback op de afhandeling. Dit doen wij via alle beschikbare kanalen.

Organisatie

Een organisatie die in haar kracht staat en van daaruit aansluit op de ontwikkelingen in de veranderende samenleving.

We zijn in ontwikkeling naar een organisatie in balans waar medewerkers graag werken.

Op 15 april 2021 stemde de raad in met het voorstel vrijgeven gereserveerde middelen organisatie. Met het vaststellen van dit voorstel zijn (deels) middelen vrijgekomen om te investeren in onze organisatie in de vorm van capaciteit. Het blijft een uitdaging om de ambities in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen.

We versterken onze basis verder binnen de financiële mogelijkheden, zoals die door uw raad beschikbaar worden gesteld.

Wij hebben gewerkt aan het versterken van onze basis binnen zowel de financiële mogelijkheden als de beschikbare capaciteit.

We werken aan een flexibele en toekomstgerichte organisatie. Dit doen we door verdergaande informatisering, digitalisering en het investeren in vaardigheden voor de toekomst.

Er zijn diverse activiteiten gestart die bijdragen aan deze taakstelling, zoals:

 1. Datacentermigratie naar SLTN;
 2. Diverse informatiesystemen brengen we naar de CLOUD, conform ons cloudbeleid;
 3. Er is een conceptvisie op digitaal/zaakgericht werken opgesteld;
 4. Een startnotitie voor organisatie brede aanpak op de implementatie van Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO), de Wet elektronisch Publiceren (Wep) en de Wet openbare overheid (Woo) is opgesteld.

De nieuwe omgevingswet is per 1-1-2022 van kracht. We ronden de voorbereidingen voor de implementatie hiervan af.

De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld van 1 juli 2022 naar 1 oktober 2022 dan wel naar 1 januari 2023. Op dit moment is niet bekend wat de nieuwe datum inwerkingtreding wordt. Dit jaar zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie.

We werken steeds meer samen met een integrale en gebiedsgerichte blik.

Waar mogelijk zochten we de integrale afstemming. Door het thuiswerken is integraal samenwerken lastiger gebleken.

We zetten stappen naar een professionele beheerorganisatie van onze informatievoorziening zodat we beter in control van onze informatie(systemen) zijn.

Er zijn een aantal stappen gezet, zoals het besluit tot de centralisatie van het Functioneel Beheer, die nog nadere uitwerking krijgt. Ook verdere professionalisering van informatiemanagement krijgt nadere uitwerking en de budgetten voor software zijn gecentraliseerd bij informatiemanagement, die bezig is het contractenbeheer daarop aan te laten sluiten. Het applicatie- en informatielandschap is grotendeels in kaart gebracht.

Regionaal is in het kader van het Pact 7.1 afgesproken om samen maatschappelijke vraagstukken op te pakken en de regio te versterken. In het verlengde hiervan is voor het informatiemanagement een strategische agenda opgesteld.

In 2021 is hier verder invulling aan gegeven en er zijn afspraken gemaakt.

Voor onze regionale samenwerking gebruiken we resultaten van landelijke initiatieven als Samen Organiseren, Common Ground en concrete innovaties binnen de overheid. Waar we kansen zien en capaciteit beschikbaar is doen we actief mee aan innovaties en projecten.  

Onder de vlag van “Common Ground” werken gemeenten – samen met ketenpartners en marktpartijen – aan een nieuwe, toekomstgerichte informatievoorziening. Daarbij worden data losgekoppeld van werkprocessen en applicaties. En worden data bevraagd bij de bron (met Application Programming Interface), in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Bij vervanging letten we erop dat leveranciers hier aan kunnen voldoen.

Wij zijn een organisatie die continu verbetert, verspillingen wegneemt, verantwoordelijkheid neemt en samenwerkt.

We ontwikkelen onze organisatie door met een integrale aanpak en langs de volgende lijnen:

 • Dienstverlening
 • Informatie & Digitalisering
 • Organisatie
  • Capaciteit en competenties
  • Cultuur
  • Structuur
  • Huisvesting

Wij werkten langs de lijnen aan het ontwikkelen van onze organisatie. We hebben door beperkte capaciteit keuzes gemaakt om binnen sommige lijnen de activiteiten door te schuiven. Deze keuze is onder andere gemaakt binnen de lijn huisvesting. Hier hebben we wel noodzakelijke investeringen gedaan voor zowel thuiswerken als voor vervanging.

We zijn voortdurend alert op verbetermogelijkheden en voeren deze door. Hiervoor kiezen wij, waar nodig, een projectmatige aanpak. Denk aan procesverbeteringen binnen verschillende vakapplicaties en het centrale zaaksysteem.

Wij zijn steeds alert op verbetermogelijkheden. Wij kijken daarbij steeds hoe het beter kan. Dat doen wij op het gebied van onze digitale dienstverlening en (interne) werkprocessen.

We verbeteren het programmatisch en projectmatig werken.

Het projectmatig werken implementeerden wij gedeeltelijk. Vrij beschikbare capaciteit en kwaliteit ontbrak. De zoektocht naar een kwartiermaker projecten en programma's is gestart. Wij gebruiken hiervoor de vrijgegeven middelen voor de organisatie. Deze kwartiermaker krijgt de opdracht projectmatig werken verder te implementeren in onze organisatie.

We bieden nieuwe en bestaande medewerkers een lean-training aan. Deze wordt gegeven door eigen lean-adviseurs.

Vanwege Corona kozen wij voor digitale mogelijkheden.

We bieden trainingen aan ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet.

De trainingen zijn aangeboden en starten begin februari 2022.

Huishoudboekje

Wij zijn een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeente.

Ons begrotingssaldo is structureel in evenwicht. De financiële keuzes die uw raad maakt, zijn realistisch opgenomen.

Ramingen en keuzes zijn realistisch in de begroting opgenomen. Helaas is de begroting nog niet geheel structureel in evenwicht. Dit is er met name het gevolg van dat nog niet alle wettelijke taken in voldoende mate zijn verwerkt.

De belastingopbrengsten bewegen mee met wettelijke taken, (politieke) ambities en keuzes.

De belastingopbrengsten stegen mee met onze wettelijke taken, (politieke) ambities en keuzes.

We streven er naar dat binnen 10 jaar ons weerstandsvermogen ligt tussen de 1,0 en 1,4. Zo kunnen wij de financiële risico’s opvangen.

Het streven blijft. Het is afhankelijk van toekomstige (financiële) keuzes of het daadwerkelijk gehaald gaat worden. Het college heeft met keuzes bij de begroting eerste stappen gezet. De raad heeft deze keuzes overgenomen bij de vaststelling.

Thema's

Leefbaarheid

Wij zijn een bereikbare, veilige en gastvrije gemeente.

We werken elke dag aan een goede dienstverlening.

We zijn zowel persoonlijk als digitaal goed bereikbaar. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig.

Participatie

Wij staan in contact met onze inwoners.

We gaan verder met de vervolgstappen zoals benoemd bij de vaststelling van het stappenplan participatie.

Vanwege het ontbreken van capaciteit en gemaakte prioriteiten binnen de toegekende budgetaanvraag voor formatie hebben we hiervoor geen vervolgstappen gezet.

Wij gaan verder met het structureel inbedden van de vastgestelde leidraad participatie in onze werkprocessen.

Zoveel als mogelijk was, binnen de geldende coronamaatregelen, werkten we volgens de leidraad participatie.

We bekwamen ons verder in onze participatievaardigheden en bereiden ons daarmee ook voor op de Omgevingswet.

We maakten een voorstel over een participatie en communicatie-traject voor het maken van een omgevingsvisie.

We optimaliseren en versterken de digitale participatie met het digitale platform samen.medemblik.nl.

Zoveel als mogelijk doen we dit.

Wij evalueren samen met betrokkenen een aantal participatietrajecten en het stappenplan. De leerpunten worden meegenomen in de actualisatie van het stappenplan.

Vanwege het ontbreken van capaciteit op participatie evalueerden wij dit jaar niet.

Zo mogelijk ondersteunen we inwoners bij hun initiatieven.

Waar de mogelijkheid zich voordeed steunden wij inwoners met initiatieven, zoals beweegpark Wervershoof en meester Derrikspark in Zwaagdijk-West.

Duurzaamheid

Wij zijn een duurzame organisatie.

We vergroten de duurzaamheidsbewustwording van onze medewerkers en onderzoeken hoe we dit faciliteren.

Op verschillende manieren zetten we hierop in.

 • Zo organiseerden we een duurzame digitale pubquiz voor alle medewerkers. We stonden hierin stil bij alle belangrijke beleidsdocumenten die de raad vaststelde. En die belangrijke kaders vormen bij het werken aan een duurzaam gemeente Medemblik.
 • Ook werkten we met onze medewerkers aan een duurzame Leidraad Openbare Ruimte. Deze leidraad vormt straks een belangrijk instrument voor het duurzaam inrichten van de openbare ruimte.
 • Vanuit een vast team voeren we het duurzaamheidsbeleid uit. Hierin betrekken we alle betrokken taakvelden. Dit varieert per onderwerp en gaat van aardgasvrije wijken tot het realiseren van zonneweides. Van energiebesparing tot energiearmoede. En van het vergroten van de biodiversiteit tot klimaatadaptieve wijken. Ook het verduurzamen van ons gemeentelijk vastgoed en circulaire inkoop en aanbesteding vallen hieronder.       

Waar mogelijk nemen we de verduurzaming mee in de verbouwplannen van ons gemeentehuis.

Deze doelstelling is in de Herfstnota bijgesteld. De gemeente Medemblik bevindt zich in financieel zwaar weer. Hierdoor konden we onvoldoende uitvoering geven aan de verbouwplannen van ons gemeentehuis. Dit geldt ook voor het verduurzamen ervan.

Samenwerking

Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

We geven regionaal uitvoering aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. We werken daarin o.a. samen met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijs- en zorginstellingen.

 • Door inzet van de REA (Regionale Educatie Agenda) middelen is de uitvoering van meerjarige projecten als het Startersloket, MKB, werkplaats digitalisering, Kom Binnen Bij Bedrijven Dag, strategie toekomstbestendige agrisector, strategie werklocaties en vitalisering van de verblijfsrecreaties geborgd;
 • In december 2021 is een aanzet gegeven tot een offertetraject voor locatieonderzoek;
 • In februari is een zienswijze afgegeven op de voorkeursbeslissing luchtruimherziening;
 • RES 1.0 en het uitvoeringsprogramma RES 2.0 vastgesteld;
 • Er is een opdracht voor het instellen van een Taskforce en er is regionale afstemming over de Waterweken Westfriesland;
 • De in 2019 gemaakte regionale afspraken over Beschermd wonen zijn doorontwikkeld. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt nog ondertekend;
 • De regionale projectgroep inburgering heeft de inkoop van leerroutes gerealiseerd;
 • Pilot Brede intake inburgering is uitgevoerd;
 • Beleidskader 'Westfriese aanpak laaggeletterdheid' opgesteld;
 • Er is invulling gegeven aan onderzoek op de uitrol van 5G en de gevolgen daarvan. Plan van aanpak volgt;
 • Met het woonakkoord zetten de gemeenten in op versnelling woningbouw;
 • Er is een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie vastgesteld;
 • Het uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland is vastgesteld;
 • Gestart met het duurzaam ondernemersloket Westfriesland;
 • Er is een HBO-opleidingenaanbod ontwikkeld (Talentacademy Westfriesland) met als eerste initiatieven de Zorgacademy en IT-academy;
 • Er is een conceptstrategie "Strategische werklocaties' gemaakt;
 • Gestart met het project Werkplaats Digitaal Ondernemen;
 • Projectplan toeristische samenwerking in Westfriesland op het gebied van marketing.

We organiseren samen met de andere Westfriese gemeenten het VNG-congres 2021.

Dit is vanwege de pandemie doorgeschoven.

We ontwikkelen de regionale website www.regiowestfriesland.nl.

Deze website is in 2021 verder doorontwikkeld.

Wij hebben grip op samenwerkingsverbanden.

In Noord-Holland Noord werken gemeenten en gemeenschappelijke regelingen samen om de informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen te verbeteren:

 • Samen met de Regietafel Noord-Holland Noord verbeteren we het proces kaderbrief, begroting en jaarrekening. We stemmen de P&C cyclus gemeenschappelijke regelingen zoveel mogelijk op elkaar af.
 • We pakken zoveel mogelijk de acties die nodig zijn door de geplande wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen regionaal op.
 • We evalueren de notitie governance/vastgestelde risicoprofielen.
 • We starten met de evaluatie van de ‘Notitie verbonden partijen’.

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen is nog niet in werking getreden. We zijn gestart met de voorbereidingen.
De evaluatie van de notitie governance/risicoprofielen en de notitie verbonden partijen voerden wij niet uit en schoven wij door.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41