Programma 3 Wonen, werken en recreëren

Wat wilden we bereiken? Wat deden we daarvoor?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2021. Dit doen we ook voor onze belangrijke thema’s leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.

Wat wilden we bereiken?

Wat waren onze plannen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wonen

Voldoende woningen en passende huisvesting voor (toekomstige) inwoners van Medemblik.

We ronden een stedenbouwkundige visie af voor zoeklocaties woningbouw alsmede voor huisvesting buitenlandse werknemers.

Er is een stedenbouwkundige visie zoeklocaties woningbouw voor de kernen Wervershoof en Wognum afgerond. Het onderzoek beperkt zich dus tot de kernen Wervershoof en Wognum en is niet langer gemeentebreed zoals eerder bedoeld.
Zoeklocaties voor huisvesting van buitenlandse werknemers is opgenomen in een regionaal plan van aanpak. Dit heeft vertraging opgelopen.

We ontwikkelen nieuwe beleidskaders voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Dit draagt bij aan het realiseren van meer kwalitatief goede huisvesting.

Op 9 september 2021 stelde de gemeenteraad nieuw beleid voor de huisvesting van buitenlandse werknemers vast. De implementatie van het beleid moet nog plaatsvinden.

We controleren huisvestingsvormen die gebruikt worden voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Alle (overlast)meldingen over huisvesting buitenlandse werknemers zijn opgepakt. In totaal zijn er 40 controles uitgevoerd op huisvestingslocaties. Deze controles worden integraal uitgevoerd. Dit betekent dat we naast de gemeentelijke processen (BRP, bestemmingsplan, bouwbesluit en brandveiligheid) ook de bewoners interviewen aan de hand van een ‘persoonsformulier’. Deze informatie sturen wij door naar het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) op het moment dat er signalen zijn van arbeidsuitbuiting.

We lobbyen voor extra woningbouwcontingent.

Op basis van de beschikbare capaciteit realiseerden we woningen. Lobbyen was beperkt mogelijk gelet op de beschikbare capaciteit.

In elk nieuwbouwplan komen huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Richtsnoer voor beide is 25% per plan. We geven prioriteit aan nieuwbouw voor kleine huishoudens (starters en senioren).

Dit beleidsdoel wegen we af bij het beoordelen van initiatieven aan de Overlegtafel en nemen we mee in de kaderstelling bij grotere woningbouwplannen.  

We faciliteren de woningbouwplannen van particulieren op een slimme manier. We maken ook afspraken over de doorberekening van de ambtelijke kosten aan de initiatiefnemer.

Op basis van de beschikbare capaciteit faciliteerden wij de woningbouwplannen van particulieren en werkten we aan een professionalisering van het kostenverhaal.      

We willen de woningbouw versnellen naar 200 woningen voor 2021 / 2022.

Op basis van de beschikbare capaciteit realiseerden we woningen. Wij hebben de woningbouw ten opzichte van 2020 met 59% kunnen versnellen.

We houden toezicht op nieuw- en verbouwwerkzaamheden (o.a. constructieve veiligheid, energiezuinigheid, brandveiligheid en omgeving bouwlocatie).

De bouw- en woningtoezichthouders controleerden de bouwwerkzaamheden op constructieve veiligheid, energiezuinigheid, brandveiligheid en omgeving van de bouwlocatie. In totaal zijn bij 420 nieuwbouwprojecten controles uitgevoerd.   

We voeren projectmatig toezicht uit op verzoek van de provincie en het rijk (RVS zwembaden, brandveiligheid zorginstellingen, balkons, brandgevaarlijke gevels, breedplaatvloeren).

Het project ‘Toezicht en handhaving controle roestvrijstalen ophangconstructies zwembaden’ is, op verzoek van de gemeente, in 2021 door de Veiligheidsregio NHN verder opgepakt en ingericht op basis van de onderzoeksresultaten.

We ontwikkelen woningbouwplannen:
• Wognum: Bloesemgaerde woningbouwplan voor circa 50 woningen
• Medemblik: woningbouwplan voor 180 tot 200 woningen
• Abbekerk: Gemeentewerf woningbouwplan voor 20 woningen
• Andijk: Asonia ca 75 woningen
• In de kleine kernen (tenminste 10 woningen per kern).

Op basis van de beschikbare capaciteit voeren we projecten uit.

We starten de realisatiefase van volgende projecten:
• Medemblik Dek terrein woningbouwplan voor circa 70 woningen (start kavelverkoop),
• Nibbixwoud SEW terrein woningbouwplan fase 2 voor 20 tot 25 woningen (start verkoop kavels)
• Andijk Sorghvliet

Op basis van de beschikbare capaciteit voeren we projecten uit, waaronder Het Lint.

De volgende projecten ronden wij af:
• Midwoud Tripkouw woningbouwplan voor 89 woningen (woonrijp maken en woningen worden bewoond)
• Nibbixwoud SEW terrein woningbouwplan fase 1 voor circa 35 woningen (woonrijp maken en woningen worden bewoond)

Op basis van de beschikbare capaciteit voeren we projecten uit.

Werken

Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid.

We ondersteunen bedrijven bij het zoeken van personeel. Bijvoorbeeld bij ‘Kom Binnen bij de bedrijvendagen’ en ‘leerwerkplaatsen bij composietbedrijven’.

Vanwege het coronavirus zijn activiteiten uitgesteld.

We ondersteunen ondernemers om werklocaties en panden aantrekkelijker en duurzamer te maken.

Met het duurzaam ondernemersloket West-Friesland geven we vorm aan de ondersteuning voor de verduurzaming van onze werklocaties.

Met ondernemers voeren we het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie kern Medemblik uit.

We werkten met de ondernemers aan een nieuwe samenwerkingsvorm. Door het coronavirus schuiven activiteiten door.

We voeren de regionaal economische agenda uit onder het Pact van Westfriesland 7.1.

We voerden de regionaal economische agenda uit.

Recreëren

Wij behouden de recreatieve- en toeristische waarde van onze gemeente.

We dagen ondernemers uit om hun productaanbod en promotie te verbeteren en te optimaliseren, waaronder voor de riviercruise en evenementen.

Vanwege het Coronavirus vertraagden we het uitdagen van ondernemers om hun productaanbod te verbeteren en optimaliseren. In de tweede helft van 2021 kwam de riviercruise weer langzaam op gang en werd de uitvoering van het plan van aanpak riviercruise 2020-2021 hervat. Ook daagden we in de tweede helft van 2021 evenementenorganisaties uit voor het optimaliseren van hun productaanbod, promotie en het vinden van alternatieve financiering.

We zorgen voor het vergroten van de lokale en regionale zichtbaarheid en vindbaarheid van ons productaanbod via onze coördinator toeristische marketing.

Vrijwel geheel 2021 zorgden we, vanwege het Coronavirus, ervoor dat wij goed zichtbaar bleven zonder dat we actief aanmoedigden tot bezoek.

We zorgen voor het vergroten van bovenregionale en internationale zichtbaarheid en vindbaarheid van ons productaanbod door onze destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam. In 2021 evalueren we de DMO Hba.

Vrijwel geheel 2021 zorgden we, vanwege het Coronavirus, ervoor dat wij goed zichtbaar bleven zonder dat we actief aanmoedigden tot bezoek.

We faciliteren een organisatiestructuur voor gebiedsmarketing, waarbij de lokale, regionale en bovenregionale samenwerking goed op elkaar is afgestemd.

Als gevolg van personele wisseling van de coördinator toeristische marketing, de besluitvorming over de voortzetting van destinatiemarketing Holland boven Amsterdam is dit proces vertraagd. Vanaf de tweede helft van 2021 zijn zowel op lokaal, regionaal als bovenregionaal niveau de eerste stappen gezet de samenwerking te versterken.

Met ondernemers zetten we ons in voor een vitale verblijfsrecreatiesector. We voeren hiervoor het lokale uitvoeringsprogramma Verblijfsrecreatie uit. We verlagen het tempo door bezuinigingen.

  • We maken een start met de ontwikkeling van het toerisme en recreatiefonds als onderdeel van het programma verblijfsrecreatie.
  • We ontwikkelen beleid voor kleinschalig toeristisch overnachten.

Als gevolg van de bezuinigingen lag de focus op de reeds lopende cases. De doorloopsnelheid van lopende cases was afhankelijk van meerdere factoren en meerdere partijen. De rol van de gemeente was stimulerend en faciliterend maar niet leidend.
Het opstarten van de ontwikkeling van het toerisme en recreatiefonds was vertraagd. Het fonds kan pas worden opgericht nadat het gewijzigde bestemmingsplan voor De Maar en De Kogge 1 en 3 onherroepelijk is. Er liep een beroepsprocedure bij de Raad van State. Zolang deze procedure nog loopt, staat de transitie on hold. Het beleid voor kleinschalig toeristisch is vertraagd en zal medio 2022 gereed zijn voor besluitvorming.

Veiligheid

We zijn een veilige gemeente.

We voeren het integraal handhavings- en veiligheidsplan uit. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • preventie van woninginbraken
  • toezicht op nieuw- en verbouw werkzaamheden (o.a. constructieve veiligheid, energiezuinigheid, brandveiligheid en omgeving bouwlocatie)
  • projectmatig toezicht op verzoek van de provincie en het rijk (RVS zwembaden, brandveiligheid zorginstellingen, balkons, brandgevaarlijke gevels, breedplaatvloeren)
  • toezicht op de veiligheidsvoorschriften van publieksevenementen (veel inzet BOA en zeker in coronatijd), controleren huisvesting van buitenlandse werknemers
  • handhaven op onveilige parkeerexcessen.

·   We voeren een weerbaarheidsscan ondermijning uit in de organisatie. Hierna weten we waar de organisatie kwetsbaar is op dit punt.
·   We werken met de Westfriese gemeenten aan gezonde bedrijventerreinen en buitengebied: we starten met een risico-inventarisatie criminaliteit/ ondermijning.
·   We verkennen het structureel inzetten van cameratoezicht bij evenementen.

We zetten de medewerkers van handhaving en veiligheid volop in op het COVID-19 dossier. Zichtbaarheid van BOA’s en toezichtmedewerkers heeft prioriteit. Hierdoor duurt de afhandeling van andere overlastmeldingen en handhavingsverzoeken langer.

- Er zijn geen preventieavonden georganiseerd met de politie en dorpsraden. Dit was niet mogelijk als gevolg van de beperkende coronamaatregelen. Het totaal geregistreerde woninginbraken is in 2021 verder afgenomen naar een totaal van dertig (30).
- De bouw- en woningtoezichthouders controleerden de bouwwerkzaamheden op constructieve veiligheid, energiezuinigheid, brandveiligheid en omgeving van de bouwlocatie. In totaal zijn bij 420 nieuwbouwprojecten controles uitgevoerd.   
- Bouwwerkzaamheden en projectmatig toezicht op verzoek van de provincie. De nadere specificatie is opgenomen in het jaarverslag VTH 2021.
- Het project ‘Toezicht en handhaving controle roestvrijstalen ophangconstructies zwembaden’ is, op verzoek van de gemeente, in 2021 door de Veiligheidsregio NHN verder opgepakt en ingericht op basis van de onderzoeksresultaten. Eventuele nieuwe verzoeken in 2022 worden integraal beoordeeld en opgepakt.
- Wij controleerden op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en coronaplannen van de (grote) publieksevenementen.
- Alle (overlast)meldingen over huisvesting buitenlandse werknemers zijn opgepakt. In totaal zijn er 40 controles uitgevoerd op huisvestingslocaties. Deze controles worden integraal uitgevoerd. Dit betekent dat we naast de gemeentelijke processen (BRP, bestemmingsplan, bouwbesluit en brandveiligheid) ook de bewoners interviewen aan de hand van een ‘persoonsformulier’. Deze informatie sturen wij door naar het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) op het moment dat er signalen zijn van arbeidsuitbuiting.
- We controleerden iedere BOA dienst op onveilig parkeren en de handhaving van de blauwe zone. In totaal zijn er 41 waarschuwingen en 376 processen verbaal geschreven.
- De weerbaarheidsscan ondermijning gericht op de ambtelijke organisatie is uitgevoerd en opgeleverd door de provincie. De conclusies en aanbevelingen worden verder geanalyseerd en dienen als kader voor het nieuw integraal veiligheidsbeleid 2023-2026.  
- Samen met de Westfriese gemeenten (Hoorn, SED en Opmeer), politie, Openbaar Ministerie en het RIEC werken wij aan een veilig buitengebied en bedrijventerrein. Er zijn integrale (ondermijnings-)controles uitgevoerd op bedrijventerreinen, bestuurlijke maatregelen ingezet en voor het veilig buitengebied is een uitvoeringsagenda opgesteld. Met deze vergroten we de preventieve aanpak van ondermijning in het buitengebied.     
- De (juridische) verkenning naar het structureel inzetten van cameratoezicht bij evenementen is nog niet afgerond. Wel hebben we vooruitlopend op deze verkenning cameratoezicht ingezet tijdens de harddraverij in samenwerking met het beveiligingsbedrijf. Deze werkwijze willen continueren voor de komende jaren en waar mogelijk uitbreiden naar andere grotere evenementen.  
Alle meldingen en handhavingsverzoeken die mede via Fixi of Decos binnen kwamen pakten wij op (totaal 1544). Door de extra inhuur van toezichthouders zijn overlastmeldingen en handhavingsverzoeken binnen de gestelde (wettelijke) termijnen opgepakt.   

Bij herinrichtingen van wegen participeren we met bewoners.

Wij namen de bewoners mee in het participatieproces. Dit hebben wij bijvoorbeeld bij de volgende projecten gedaan:
-Herinrichting Sijbekarspel-Benningbroek;
-Reconstructie woonwijk Pletering Oostwoud;
-Gedempt Achterom Medemblik.

We monitoren met verkeerstellers en informatieborden (smileys) het gedrag van de verkeersdeelnemers. Hiermee kunnen we meten of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld wegversmallingen, verkeersdrempels of aandachtsborden.

We voeren nog steeds metingen uit. Soms op verzoek van bewoners na bijvoorbeeld klachten over verkeer dat te hard rijdt. Soms worden de borden opgehangen om de snelheid te verlagen. We bekeken de gegevens en besloten vervolgens of er maatregelen noodzakelijk waren.

Bereikbaarheid

Wij zijn goed bereikbaar en zetten in op het verbeteren van mobiliteit.

We verbeteren met de ondernemer de verkeerssituatie bij Klaverweide. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden voor een vrijliggend fietspad langs de Noorderboekert Zwaagdijk.

Hier zijn we mee bezig. De mogelijkheden worden bekeken en gesprekken met de eigenaar van het terrein worden gevoerd.  

We blijven streven naar realisatie van een ontsluiting van bedrijventerrein Overspoor A7. Dit doen we vanuit veiligheids- en economische overwegingen.

Wij streven hiernaar maar zijn er op dit moment niet actueel mee bezig.

We bereiden ons voor op de overname van de wegen van HHNK.

Uw raad heeft besloten om met ingang van 1 januari 2023 de wegen van het HHNK over te nemen. De overeenkomst tussen het HHNK en de 7 WestFriese gemeenten is ondertekend. We hebben geïnventariseerd welke formatie en functies onderhoud noodzakelijk zijn voor een doelmatig onderhoud.

We bereiden het verkeersveilig inrichten van de Kleingouw in Andijk voor.

De voorbereiding voor dit project loopt.

We voeren het raadsbesluit parkeren Medemblik uit.

De voorbereiding voor dit project loopt.

Thema's

Leefbaarheid

Wij zijn een bereikbare, veilige en gastvrije gemeente.

Samen met het Recreatieschap Westfriesland verbeteren we fiets- en wandelroutes en recreatiegebieden. Voor vaarroutes is in 2021 geen geld.

Samen met het Recreatieschap Westfriesland voerden we het uitvoeringsprogramma van het Natuur en Recreatieplan Westfriesland uit. Hierin werd onder andere het project Wandelnetwerk Westfriesland opgeleverd.

Samen met het toeristisch platform en centrumgroep werken we aan een gastvrij Medemblik.

Als gevolg van de coronacrisis kende het toeristisch seizoen 2021 een moeizame start. Toeristische ondernemers, winkeliers en horeca ondernemers waren verplicht dicht of ontvingen beperkt klanten. Dit is het gevolg van de RIVM maatregelen en de noodverordening. De nadruk lag op het handhaven van de maatregelen en het uitvoeren van het landelijk pakket aan economische steunmaatregelen. Hiervoor is het Ondernemersloket Corona gemeente Medemblik opgericht.  Gelijktijdig werkten we aan een voortzetting van het toeristisch platform en centrummanagement in winkelgebieden voor 2021 en verder.

We doen een proef met een lager onderhoudsniveau in 1 deelgebied in onze gemeente. We kijken of we hiermee een veilige, hele en schone gemeente blijven.

Dit doel is niet geslaagd. Door het onderhouden van het groen op een lager niveau (beeldkwaliteit C) hebben we nu een grotere achterstand in het onderhoud en moeten we een inhaalslag maken. Overigens is in de gehele gemeente afgelopen jaar het groenonderhoud op beeldkwaliteit C onderhouden.

We experimenteren met bezuinigingsmaatregelen in plantvakken en gaan na of we op deze wijze bezuinigingen kunnen realiseren in de openbare ruimte.

In sommige gevallen zijn plantvakken omgezet naar een goedkoper te beheren groen, door het aanleggen van goedkoper te beheren beplanting – zoals struiken in plaats van vaste planten. We hebben nog niet in beeld of dit gemeentebreed nu tot een concrete bezuiniging kan leiden. Hiertoe wachten we nu eerst het IBOR proces af, dit geeft namelijk tot in detail inzicht in onze te beheren oppervlakten, de minimaal benodigde financiën en manuren om dit groen te onderhouden versus de beschikbare budgetten en manuren bij de Buitendienst.

De middelen voor de aanpak van zwerfafval zijn beperkt. We zetten het budget in op de grootste probleemgebieden in de gemeente en werken hierin samen met onze inwoners.

We hebben dit doel meer dan bereikt, weer veel scholen hebben meegedaan aan zwerfafval campagnes. We hebben hiertoe overleg gevoerd en acties uitgezet samen met de jeugdwerker en het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Daarnaast is eind afgelopen jaar het zwerfafvalbeleid van de gemeente opgesteld. Dit document zal via het IBOR proces worden vastgesteld door college en raad en daarmee vigerend beleid worden. Ook dit jaar gaan we samen met onze zwerfafval coördinator weer acties uitzetten samen met scholen, waaronder bewustwording van een schone leefomgeving door o.a. zwerfafval rapen met scholieren.

We onderzoeken de mogelijkheden voor snelle digitale verbindingen in de kernen.

De samenwerkingsovereenkomst en de uitvraagprocedure zijn opgesteld, daarmee is de voorbereiding afgerond. Voor de uitvoering huren wij een projectleider en toezichthouder in.

We stellen een omgevingsvisie op waarin leefbaarheid, wonen, duurzaamheid en zorg belangrijke onderwerpen vormen.

In december 2020 stelde het college het plan van aanpak vast. In juli 2021 zou het proces om te komen tot een Omgevingsvisie van start gaan. Door verschuivingen in werkzaamheden en beperkte capaciteit is dat niet gelukt. In 2021 zijn alleen voorbereidende werkzaamheden verricht. Wij verwachten dat de Omgevingsvisie alsnog in 2024 vastgesteld kan worden.

Participatie

Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

We leveren goede dienstverlening aan ondernemers via het lokale ondernemersloket, het regionale startersloket en het Westfriese bedrijvenloket. We passen onze dienstverlening aan de Covid-19 richtlijnen aan en blijven zichtbaar.

Juist in deze tijd van Corona konden bedrijven goed terecht bij het ondernemersloket en het regionale bedrijvenloket. Het startersloket bood haar workshops digitaal aan.

Bij de voorbereiding en uitvoering van onze plannen betrekken we de kernraden en andere belanghebbenden. De basis hiervan vormt ons Participatiebeleid en de Werkafspraken met de kernraden. De middelen zijn beperkt. Bij projecten nemen wij middelen voor participatie budget mee in de kredietaanvraag.

Wij informeren de kernraden en betrokkenen zoveel als mogelijk.

Samen met onze inwoners en ondernemers stellen we een omgevingsvisie op.

Wij zouden in Q3 starten met de uitvoering van het plan van aanpak. Doordat de gevraagde capaciteit ingezet moest worden op andere werkzaamheden is dit niet gelukt. Ondanks dat we een half jaar later beginnen, verwachten wij de Omgevingsvisie in 2024 vast te kunnen stellen.   

Duurzaamheid

Wij zijn een duurzame organisatie.

Binnen onze eigen taken voegen we energiebesparende maatregelen toe. Bijvoorbeeld in onze rioolgemalen.

Deze doelstelling is in de Herfstnota bijgesteld. Om energiebesparing bij de rioolgemalen te realiseren was eerst inzicht nodig in het energieverbruik. Inmiddels hebben we dit inzicht. Vandaar uit kunnen we verder bepalen welke energiebesparing haalbaar is. En, welke maatregelen hiertoe leiden.

We werken de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES-NHN) uit in de RES 1.0.

De raad gaf wensen en bedenkingen mee over de concept RES-NHN. Ook de andere gemeenten in Noord-Holland Noord, de provincie en het Hoogheemraadschap gaven hun wensen en bedenkingen mee. Ook dienden inwoners, ondernemers en (belangen)organisaties hun zienswijzen in. Al deze inbreng is zorgvuldig afgewogen, dit leidde tot de RES-NHN 1.0. De raad stelde deze vast in zijn vergadering van 20 mei 2021. De regio Westfriesland geeft in de RES-NHN aan 0,7 TWh aan duurzame energie op te wekken in 2030.  

We werken de Transitievisie Warmte uit in wijkuitvoeringsplannen. Dit doen we samen met betrokken stakeholders en bewoners.

De Transitievisie Warmte benoemt zeven (kans)wijken waarin we kansen zien om te starten met aardgasvrij. Hiervan zijn vier wijken waarin we kansen zien voor elektrisch verwarmen en koken. In één wijk zien we kansen voor de aanleg van een warmtenet. De andere twee kansenwijken betreffen bedrijventerreinen. Onder alle bewoners van de kanswijken zetten we een enquête uit. Hierin haalden we informatie op, die we gebruikten om met de bewoners in gesprek te gaan. Tijdens 5 fysieke en 1 digitale goed bezochte bewonersavond haalden we nog meer informatie op. Met deze opbrengsten stelden we een plan op waarin we aangeven hoe we de komende twee jaar aan de slag gaan in de elektrisch verwarmen en koken kanswijken. Hiermee doen we ook ervaring op die we kunnen gebruiken met een gemeentebrede aanpak.   

We informeren inwoners over verduurzamen. Dit doen we door:
- de campagne ‘wij doen wat’
- het Duurzaam Bouwloket.
- digitaal spreekuur energiezuinig en aardgasvrij wonen.

We zetten verschillende instrumenten in om onze inwoners te informeren. Onder andere door:
- de campagne 'wij doen wat'.
- de campagne 'gluren bij de duurzame buren'.
- inkoopacties voor zonnepanelen én energiebesparende maatregelen. Deze inkoopactie organiseerden we samen met het Duurzaam Bouwloket.
Ook informeerden we begin 2021 alle inwoners over de Transitievisie Warmte. Deze visie stelde de raad eind 2020 vast en vormt het koersdocument voor een aardgasvrije gemeente.

We stellen subsidie beschikbaar aan inwoners die hun bestaande woningen afsluiten van aardgas.

Ook in 2021 stelden we subsidie beschikbaar voor inwoners die hun bestaande woning helemaal afgesloten hebben van aardgas. We ontvingen 12 aanvragen. Hiervan zijn er 11 gehonoreerd.

We voeren het meerjarenprogramma verduurzamen bedrijventerreinen Westfriesland en de actieagenda Circulair Westfriesland 2020-2022 uit.
We stimuleren ondernemers bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zoals gebruik van zonne-energie; aardwarmte; isoleren van panden; gebruik van duurzame materialen; hergebruik van materialen.

Samen met het Duurzaam Ondernemersloket West-Friesland voerden we het meerjarenprogramma uit en ondersteunden we ondernemers op bedrijventerreinen bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Ook voerden we de actieagenda Circulair Westfriesland uit. We zetten onder andere in op circulaire ketens in bouw, zorg, horeca en agrarische sector.

We onderzoeken de mogelijkheid om de biodiversiteit te vergroten in de berm langs het fietspad tussen Zwaagdijk-West en Nibbixwoud. Bijvoorbeeld door het planten van een bloemenlint.

Het Bloemenlint langs fietspad Zwaagdijk-Nibbixwoud is aangelegd – berm is hier ingezaaid/aangeplant met bloeiende inheemse planten. Hiermee is dit doel, creëren van meer biodiversiteit op dit stukje berm gerealiseerd. Dit was een onderdeel van het programma Duurzaam Medemblik.

De raad stelt de klimaatadaptatiestrategie vast. We voeren een pilot met inwoners uit in de kern van Midwoud voor het klimaatbestendig aanpassen van een woonwijk.

Deze doelstelling is in de Herfstnota aangepast. De raad stelde de klimaatadaptatiestrategie begin dit jaar vast. Het lukte ons nog niet om in de kern van Midwoud een pilot uit te voeren voor het klimaatbestendig aanpassen van een woonwijk. De middelen ontbraken hiervoor.

Samenwerking

Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

We werken op basis van het bestuursakkoord 'water' met gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijf aan gezamenlijke doelen in de waterketen. We zetten in op een structurele kostenbesparing.

Het bestuursakkoord water is succesvol afgerond. Wij maakten nieuwe bestuurlijke afspraken voor structurele samenwerking in periode 2021-2030.

Afvalbeheer Westfriesland beheert de voormalige stortplaats Westwoud. Met Afvalbeheer Westfriesland werken we samen op het gebied van beleid, DVO en aandeelhouderszaken.

In 2021 gaven wij uitvoering aan deze doelstelling.

We zamelen met HVC het afval gescheiden en zo duurzaam mogelijk in. Wij stimuleren onze inwoners om goed te scheiden en afval te beperken.

In 2021 bereidden wij de invoering van het recycletarief voor.

Glascontainers: We realiseren 15 extra ondergrondse glascontainers. We doen dit samen met HVC en het Afvalfonds. Zo wordt het voor de inwoners makkelijker het afval te scheiden. En is de glasinzameling klaar voor het recycletariefsysteem.

In 2021 hebben we 10 extra locaties met ondergrondse containers voor glas gerealiseerd. Bij 5 voorziene locaties zijn wij nog in overleg over de exacte plaatsingslocatie en zijn er tijdelijk bovengrondse voorzieningen geplaatst (om de subsidie vanuit Afvalfonds te borgen). We doen dit samen met HVC en het Afvalfonds. Zo wordt het voor de inwoners makkelijker het afval te scheiden. En is de glasinzameling klaar voor het recycle-tarief.

We voeren de omgevingswet in. Dit doen we samen met de Westfriese gemeenten, de Omgevingsdienst NHN, de GGD en de Veiligheidsregio NHN.

Op het niveau van Noord-Holland Noord en de Westfriese regio zijn gesprekken gevoerd om in goed overleg de dienstverleningsovereenkomsten aan te passen.

We stellen in overleg met de Westfriese gemeenten een omgevingsverordening op. Daarbij is het verminderen van de regeldruk het uitgangspunt.

De gemeente stelde de Verordening Fysieke Leefomgeving 1e tranche vast.

Samenwerking maakt ons sterker.

We geven regionaal uitvoering aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. De thema’s wonen en leefbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, vrije tijd, ondernemen en economie, zorg en sociaal domein staan hierin centraal. We werken samen met o.a. het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijs- en zorginstellingen.

We werkten samen met de regio in het uitvoering geven aan alle projecten uit het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland. Zie ook programma 1, thema Samenwerking.

Wij werken in de regio Westfriesland samen aan het uitvoeren van het Plan van aanpak Huisvesting buitenlandse werknemers. Onderdeel is hiervan het verbeteren van de registratie.

Dit project is vertraagd. Er is een plan van aanpak vastgesteld in 2021. Het is nog niet tot uitvoering gekomen.

We werken samen met verschillende partners aan een veilige leefomgeving. Daarbij kunt u denken aan de politie, het openbaar ministerie, de Veiligheidsregio, de Belastingdienst, de arbeidsinspectie en het Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC).

Met de Westfriese gemeenten en partners zoals de Politie, Omgevingsdienst, het Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC) wordt gezamenlijk opgetreden tegen ondermijning op bedrijventerreinen en in het buitengebied.

In het project Gezamenlijke Regie op Infrastructurele Projecten (GRIP) werken we samen met maatschappelijke partners aan een strategische, meerjaren en operationele planning. Met als doel de maatschappelijke kosten te beperken bij de realisatie van een leefbare en duurzame gemeente.

Vanuit de Omgevingswet groeit het belang om verdere uitvoering te geven aan GRIP, in de lijnorganisatie is onvoldoende capaciteit beschikbaar. In 2021 was voor de pilotfase een krediet beschikbaar voor inhuur projectleiding.

Met de IJsselmeergemeenten, provincie en rijk werken we aan een visie op het IJsselmeer. We zetten ons in om daarbinnen kansen voor onze gemeente te benutten.

We stelden de IJsselmeer visie op.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41