Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Wat wilden we bereiken? Wat deden we daarvoor?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we wilden halen. Per doel geven we aan wat we daarvoor deden in 2021. Dit doen we ook voor onze belangrijke thema’s leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.

Wat wilden we bereiken?

Wat waren onze plannen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijs

Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een leeromgeving die bijdraagt aan hun ontwikkeling.

Samen met schoolbesturen en andere betrokken partijen maken we een plan voor de (ver)nieuwbouw of renovatie van 3 scholen in de kern Medemblik.

De raad heeft een investeringsstop voor de komende 2 jaren ingesteld voor dit project.

Wij verbinden zorg en onderwijs zodat ieder kind mee kan doen.

We werken aan een doorgaande lijn van voorschool naar school, onder meer door inzet van schoolmaatschappelijk werk en het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

De doorgaande leerlijn van voorschool naar school heeft onze aandacht. Door corona is er minder inzet geweest op de scholen door onze school maatschappelijk werkers.

We maken op regionaal niveau afspraken tussen schoolbesturen, samenwerkingsverband en gemeenten over de aansluiting van de jeugdhulp op het onderwijs en andersom.

We hebben op regionaal niveau afspraken gemaakt door middel van onderwijs-zorg arrangementen met schoolbesturen, samenwerkingsverband en gemeenten over de aansluiting van de jeugdhulp op het onderwijs en andersom.

We maken op regionaal niveau afspraken met het samenwerkingsverband VO over de leerlingenstroom naar het speciaal onderwijs binnen en buiten onze regio.

We hebben op regionaal niveau afspraken gemaakt met het VO over de leerlingenstroom naar het speciaal onderwijs binnen en buiten onze regio.

Sport, accommodaties en cultuur

Inwoners hebben toegang tot sport-, culturele voorzieningen en een ontmoetingsplek in de buurt.

We leveren een leefbaar, betaalbaar en toekomstbestendig lange termijn-accommodatiebeleid op dat dienend is aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente en duidelijke uitgangspunten en kaders biedt voor toekomstige keuzes met betrekking tot accommodaties en voorzieningen.

Het college leverde een kaderstellende beleidsnotitie over het LTA op. De raad nam een motie aan om de besluitvorming over het LTA door te schuiven.

In 2021 maken wij keuzes over het toekomstige beheer en de exploitatieopzet van MFA’s de Muiter en De Bloesem.

De contracten voor De Muiter en De Bloesem zijn in 2021 met 2 jaar verlengd.

We bepalen in 2021 of we het convenant bibliotheekwerk kunnen verlengen dan wel nieuwe accenten moeten bepalen. Het gaat om de transformatie van klassieke bibliotheek naar maatschappelijke bibliotheek.

In 2021 is een nieuw 4-jarig convenant afgesloten met 6 Westfriese gemeenten en de Stichting Westfriese Bibliotheken over de wijze waarop we het bibliotheekwerk vorm willen geven.

We bieden de musea vanwege bezuinigingsmaatregelen in beperktere mate extra ondersteuning.

We hebben noodsteun verleend aan de 4 Medemblikker musea.

We ondersteunen in beperktere mate cultuurverenigingen als gevolg van bezuinigingsmaatregelen.

We hebben waar mogelijk de culturele verenigingen ondersteund met noodsteun dan wel, waar gevraagd, bijdragen geleverd aan de aanschaf van materiaal voor nieuwe initiatieven. De meeste aanvragen voor het Activiteiten- en Kernenbudget kwamen vanuit de culturele sector en hebben we gehonoreerd.

De cultuurcoördinator geeft in mindere mate een impuls aan culturele evenementen en activiteiten als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen.

Voor het eerst was er een culturele programmering tijdens Open Monumentendag en startten we in december met de dichtwedstrijd op zoek naar de eerste Dichter van Medemblik.

We kiezen voor een renovatie/vernieuwbouw oplossing van het dorpshuis in Abbekerk.

Dit project is niet uitgevoerd. De raad heeft in november 2021 bij de begrotingsbehandeling 2022 besloten om een investeringsstop in te voeren voor het project renovatie/vernieuwbouw dorpshuis Abbekerk, tot er weer dekking is in de begroting.

We kiezen voor een levensduur verlengende renovatieoplossing voor het zwembad in Wervershoof.

De raad heeft in november 2021 bij de begrotingsbehandeling 2022 besloten het krediet voor de renovatie te laten vervallen, waarmee dit project is stopgezet.

We zetten sport en bewegen in als preventief middel en leggen verbindingen met beleidsterreinen uit het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling.

Er wordt samengewerkt tussen verschillende beleidsterreinen.

We stimuleren sportverenigingen om hun bredere maatschappelijke rol in te vullen en hun accommodaties open te stellen voor buurtfuncties.

Gezien de Coronapandemie en de daarmee gepaard gaande sluitingen van de verenigingen is hier minder nadruk op gelegd.

We zetten het topsportbeleid in afgeslankte vorm door.

We subsidieerden Team Medemblik voor de uitvoering van het Topsportbeleid.

We stimuleren muziekonderwijs voor alle kinderen in het basisonderwijs door de inzet van een cultuurcoach en subsidie voor basisscholen.

In 2021 hebben alle basisscholen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor 'meer muziek in de klas'. De cultuurcoach én het muziekakkoord voor de regio Noord-Holland-Noord waar alle basisscholen uit de gemeente hun handtekening onder hebben gezet hebben hieraan bijgedragen.

Het onderwijsproject over erfgoed in het basisonderwijs is vertraagd als gevolg van Corona. We gaan hier in 2021 mee verder en koppelen dit aan de erfgoedcampagne “Kijk je rijk”.

In 2021 heeft de Stichting Westfriese Bibliotheken een erfgoedleerlijn opgeleverd. Zes basisscholen zijn hier ook al mee van start gegaan in 2021.

Het platform Cultuur Medemblik werkt samen op basis van het thema “Ode aan het landschap”.

In het kader van Ode aan het landschap hebben we met Meelmolen de Herder en Molen de Vriendschap meegedaan met het initiatief Fluisterende Molens. De dichter van Medemblik stond in het teken van Ode aan het Landschap. En er is een fietsroute opgeleverd door het platform met als thema Wonen in een Icoon als onderdeel van Ode aan het landschap. Door corona zijn activiteiten uitgesteld en wordt het thema verlengd.

We leveren een bijdrage aan de totstandkoming van een cultureel regionaal profiel. Dit vloeit voort uit het Pact van Westfriesland.

Het cultureel regionaal profiel is in 2021 vastgesteld.

Ondersteuning

Iedereen doet naar vermogen mee in onze samenleving.

Voor inwoners die dat nodig hebben, bieden we passende ondersteuning.

Door financiële uitdagingen (landelijk en lokaal) en krapte op de arbeidsmarkt moeten inwoners soms langer wachten op ondersteuning.

De bekostiging van de Wmo en Jeugdhulp wordt op een resultaatgestuurde manier ingevuld. Daarmee geven we de ingezette transformatie en innovatie vorm. We doen dit samen met de Westfriese gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders.

In 2021 hebben we onze resultaatgestuurde werkwijze regionaal geëvalueerd. In 2021 zijn we gestart met de regionale doorontwikkeling van deze werkwijze.

Voor iedere inwoner die zorg nodig heeft, stellen we een perspectiefplan op. Dit plan maken we samen met de inwoner en de zorgaanbieder.

Voor iedere inwoner die zorg nodig had stelden we een perspectiefplan op.

In 2021 geven we uitvoering aan de samenwerkingsafspraken die regionaal zijn gemaakt in het kader van de visie rondom kwetsbare inwoners.

In 2021 is in regionaal verband onder andere gewerkt aan het samenwerkingsconvenant (psychisch) kwetsbare inwoners Westfriesland (in het kader van de doordecentralisatie Beschermd Wonen) en de dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van het Regionale Team Kwetsbare Inwoners. Daarnaast hebben we regionaal opgetrokken met het plan van aanpak Dak- en thuislozenzorg in West-Friesland, waarvan centrumgemeente Hoorn trekker is.

We geven uitvoering aan de Wet verplichte GGZ.

De uitvoering van de taken Wet verplichte GGZ is belegd bij GGD Hollands Noorden. In 2021 is besloten de dienstverleningsovereenkomst met 2 jaar te verlengen.

We implementeren de nieuwe taken die horen bij de veranderopgave Inburgering. Deze nieuwe wet gaat in per 1 juli 2021. We stellen de klantreis van de inburgeraar centraal.

De meeste taken van de nieuwe wet inburgering zijn geïmplementeerd.

Wij bieden vroegtijdig integrale en toegankelijke ondersteuning voor alle inwoners.

We zetten in op het verminderen van eenzaamheid onder verschillende doelgroepen. Hierbij heeft het Wijkleercentrum in Wognum ook een rol.

Door corona is de inzet op het verminderen van eenzaamheid aangepast. Dit heeft meer digitaal plaatsgevonden.

We ontwikkelen ons verder als ‘dementievriendelijke gemeente’ en hebben waardering voor onze mantelzorgers.

We hebben met name ingezet op het blijvend uitspreken van onze waardering voor mantelzorgers.

We helpen inwoners die ondersteuning nodig hebben via studenten van het Wijkleercentrum in Wognum. Inwoners krijgen hulp en studenten doen ervaring op waarmee ze een startkwalificatie krijgen.

Studenten van het Wijkleercentrum in Wognum hebben inwoners geholpen met ondersteuning.

We bieden financiële ondersteuning aan kinderen uit gezinnen die vallen onder de armoedegrens. We zetten in op het vergroten van de bekendheid en de toegankelijkheid van de minimaregelingen.

Door middel van het project Aanpak Kinderarmoede worden de onderdelen kinderarmoede en de minimaregelingen extra onder de aandacht gebracht bij inwoners, het onderwijs en andere ketenpartners. Zo wordt onder andere de folder met daarin alle minimaregelingen gericht op kinderen actief gedeeld met inwoners, onderwijs en ketenpartners.

We voeren samen met o.a. woningcorporaties en zorgverzekeraars de regionale pilot 'Vroeg Eropaf' uit. Deze partijen kunnen vroegtijdig signalen met betrekking tot betalingsachterstanden aanleveren. De gemeente gaat dan op huisbezoek.

De pilot Vroeg Eropaf is afgesloten. Door de wetswijziging van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) is de vroegsignalering vanaf januari 2021 een wettelijke taak geworden voor betaalachterstanden van huur, energie, water en de zorgverzekering. Na een melding nemen wij contact op met de betrokkene.

We zetten in 2021 de activiteiten JOGG voort. We leveren een beleidsplan gezondheid op met specifieke aandacht voor jeugd, alcohol en drugs en het nationaal preventieakkoord.

JOGG-Medemblik zet zich in voor een vitale samenleving waar kinderen leren, wonen, sporten en spelen in een fysieke en sociale omgeving waar gezond leven leuk en gemakkelijk is. JOGG staat voor een ‘gezonde
jeugd, een gezonde toekomst’. In 2021 hadden we de focus op het opbouwen van een netwerk en het thema Drink Water voor 0-12 jarigen. Vanaf de zomer 2021 hebben we de focus verbreed: we sluiten aan daar waar bij maatschappelijke partners veel energie zit, we hebben een aanbod voor alle kernen en we verbreden de doelgroep naar -9 maanden tot 19 jaar. Diverse activiteiten vonden plaats:
- scholen en kinderopvanglocaties ontvingen als nieuwjaarsgroet een kookboek, waterfolder en suikerposter;
- 560 kinderen drinken minimaal 2 dagen per week alleen water op school;
- 3 scholen gaan in 2021/ 2022 voor het vignet Gezonde School op de thema’s voeding en/of bewegen;
- JOGG is actief op social media (Instagram en Facebook) met 157 volgers en er worden regelmatig persberichten verzonden. De nieuwsbrief verschijnt 8 keer per jaar bij 220 relaties;
- Op de JOGG-randvoorwaarde Verbinding Preventie Zorg is een werkgroep opgestart samen met GGD, JGZ en gemeente;
- De Week voor de Gezonde Jeugd is georganiseerd met onder andere een webinar van Erik Scherder over kinderbrein en in die week nam JOGG deel aan de buitenspeeldag van het jongerenwerk met 250 kinderen.
- contacten zijn gelegd met de cultuurcoach in verband met de relatie gezondheid en meer muziek in de klas.

Daarnaast leverden we een preventieakkoord op in 2021 voor 3 jaar met de onderwerpen 'alcohol, roken en leefstijl'. Voornaamste doel is de huidige aanpak en netwerk verstevigen.

Het gezondheidsbeleid is niet opgeleverd. Hiervan is de keuze gemaakt om het integraal mee te nemen met het deelproject 'preventie' van Sociaal Domein in Balans.

Thema's

Leefbaarheid

Inwoners hebben toegang tot een ontmoetingsplek in de buurt.

Het op te leveren lange termijn-accommodatiebeleid geeft kaders voor hoe in de toekomst invulling wordt gegeven aan de doelstelling van toegang tot ontmoetingsfuncties. Diverse scenario’s zijn denkbaar, waaronder een gebiedsgerichte benadering.

Het college leverde een kaderstellende beleidsnotitie over het LTA op. De raad nam een motie aan om de besluitvorming uit te stellen.

Participatie

Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en ondernemers.

We werken de opgeleverde kernvisie van Andijk uit. We maken afspraken over de uitvoering. Nieuwe wensen of maatregelen vanuit de kern nemen we daarin zoveel mogelijk mee.
We monitoren, binnen onze beschikbare capaciteit, de uitwerking van de eerder opgeleverde kernvisies.

We voerden voortgangsoverleg over de kernvisie van Andijk en bespraken daarbij wat mogelijk en haalbaar was en wat niet. We voerden monitoroverleg met Nibbixwoud en Wognum en Wervershoof.

We faciliteren het opstellen van een kernvisie voor de nieuwe dorpsraad Opperdoes. We onderzoeken de mogelijkheid van het maken van een kernvisie in de kernen Sijbekarspel en Benningbroek. Bij een positieve uitkomst faciliteren wij het maken van een visie.

Opperdoes is gestart met het opstellen van een kernvisie, door corona is de voortgang vertraagd. Vanuit de kernen Sijbekarspel en Benningbroek vonden we ondanks herhaalde pogingen geen ingang om tot een dorpsraad of een kernvisie te komen.

We onderzoeken de haalbaarheid en randvoorwaarden van een visie voor de kern Medemblik. We kijken hierbij ook naar het aansluiten bij bijvoorbeeld de Omgevingsvisie Medemblik.

We voerden hierover overleg met de stadsraad. Dat leidde nog niet tot een standpunt van de stadsraad.

Samen met inwoners, vereniging, maatschappelijke partners, ondernemers werken we aan maatschappelijke vraagstukken. Wij geven als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen beperkt ruimte aan de innovatieagenda.

Wij kozen ervoor geen nieuwe innovaties te starten.

We betrekken onze inwoners bij de ontwikkeling van beleid en plannen. We werken daarbij volgens de kaders van het stappenplan participatie. Waar passend maken we gebruik van ons online participatieplatform samen.medemblik.nl.

Zoveel als mogelijk binnen de coronamaatregelen betrokken we onze inwoners bij beleid en plannen. Daarbij gebruikten we ook het digitale platform samen.medemblik.nl

Duurzaamheid

Wij zijn een duurzame gemeente.

Waar mogelijk voeren we kwaliteits- en duurzaamheidsmaatregelen door in gemeentelijke accommodaties.

In de Herfstnota hebben we deze doelstelling bijgesteld. De gemeente Medemblik bevindt zich in financieel zwaar weer. Hierdoor konden we onvoldoende uitvoering geven aan de verbouwplannen van ons gemeentehuis. Dit geldt ook voor het verduurzamen ervan.

We komen met maatregelen voor het tegengaan van energiearmoede.

We ontvingen een Rijksbijdrage voor het stimuleren van energiebesparing bij onze inwoners. De regeling is vooral gericht op huurders. Samen met de woningcorporaties en de SED-gemeenten ontwikkelden we hiervoor een aanpak.

We starten een duurzaamheidsproject bij basisscholen. Dit project draagt bij aan bewustwording van het begrip duurzaamheid bij kinderen.

In september vond voor het eerst de ‘Schooldag van de duurzaamheid’ plaats in de gemeente Medemblik. Een bijzonder doe-programma over duurzaamheid voor basisschoolleerlingen. Ongeveer 350 leerlingen deden mee aan het programma op 6 verschillende basisscholen in de gemeente. Het gehele programma stond in het teken van 7 ‘Junior Global Goals’. Deze duurzaamheidsdoelen zijn afgeleid van de Global Goals van de Verenigde Naties. Hierdoor leren kinderen beter begrijpen wat duurzaamheid precies betekent.

Samenwerking

Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Binnen het sociaal domein werken wij regionaal en bovenregionaal intensief samen om gezamenlijk beleid te ontwikkelen, inkoop van producten te organiseren en de doorontwikkeling van het sociaal domein. Zo kunnen wij een goede passende ondersteuning bieden aan onze inwoners binnen onze financiële kaders.

Het sociaal domein staat onder druk. Door financiële uitdagingen (landelijk en lokaal) en krapte op de arbeidsmarkt moeten inwoners soms langer wachten op ondersteuning. Met het project Sociaal Domein in Balans zetten we stappen richting meer grip en sturing.

Samen met de GGD werkt de gemeente aan de gezondheidsbevordering van onze inwoners door de inzet van preventieve activiteiten.

Naast de taken in het kader van de gemeenschappelijke regeling neemt de gemeente extra taken af zoals Voorzorg, Video Home training en Stevig Ouderschap. En huren we de JGZ en de OGGZ in voor deelname aan de wijkteams. Daarnaast werken we samen op het gebied van het landelijk programma Kansrijke Start, Rookvrije gemeente, In Control of Alcohol en Drugs, de nieuwe omgevingswet en JOGG. In 2021 is een besluit genomen om Veilig Thuis vanaf 1 januari 2022 toe te laten treden aan de gemeenschappelijke regeling.

Met partners uit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en vertegenwoordigers van zorgcliënten werken we de ambities uit het Pact van Westfriesland 7.1 uit in concrete acties.

We werkten samen met de regio in het uitvoering geven aan alle projecten uit het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland. Zie ook programma 1, thema Samenwerking.

WerkSaam voert namens de Westfriese gemeenten de Participatiewet uit. We blijven nauw samenwerken met WerkSaam om de verschillende doelgroepen zo goed mogelijk te begeleiden naar werk.

We werkten nauw samen met WerkSaam om de verschillende doelgroepen zo goed mogelijk te begeleiden.

Deze pagina is gebouwd op 07/19/2022 14:30:31 met de export van 07/19/2022 14:25:41